หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)