ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ


Youtube: Facebook: คลิกที่นี่ โปสเตอร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ: คลิกที่นี่

หลักสูตรประวัติศาสตร์ศิลปะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านศิลปกรรมในขณะที่ปัจจุบันโบราณวัตถุสถานอันเป็นมรดกสำคัญของชาติและของโลกนับวันจะถูกทำลายสูญหายไปเนื่องด้วยคนไม่เห็นคุณค่าหลักสูตรดังกล่าวจึงออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษา“เห็นคุณค่า”และช่วยกันอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวให้คงอยู่สืบไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร

E-mail : chuvichean_p@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103048

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปร.ด. (ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

 • โครงการคลังข้อมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมระยอง, 2561.
   ผู้วิจัย
  • กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี
  • ประภัสสร์ ชูวิเชียร ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
  • อุเทน วงศ์สถิตย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
  • ศศิธร ศิลป์วุฒยา ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี
 • การสำรวจและสังเคราะห์ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวในการพัฒนาเมืองสมุทรสาคร, 2561-2562.
   ผู้วิจัย
  • นายสุวันชัย แสงสุขเอี่ยม
  • ศศิธร ศิลป์วุฒยา ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี
  • อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
  • ประภัสสร์ ชูวิเชียร ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
 • ศิลปะล้านช้างที่เมืองโบราณเวียงคุก จังหวัดหนองคาย, 2561-2562.
 • การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 • “ปี่ไทย: รูปทรงภายนอกกับโครงสร้างการกำเนิดเสียงภายในที่ขัดแย้งกัน,” สุริยวาทิต ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-ธันวาคม 2560): หน้า 25 – 30.
 • “พระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนต้นในฝั่งธนบุรีกับข้อสันนิษฐานถึงชุมชนระยะแรกของกรุงเทพฯ,” เมืองโบราณ ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560): หน้า 48 - 60.
 • ตำรา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • ธรรมเนียมสร้างวัดบนที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพในสมัยอยุธยา เรื่องจริงหรือเรื่องแต่ง. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560, 15 หน้า.
 • “ศิลปกรรมชานนครเวียงจันฝั่งตะวันตก ศูนย์กลางในอดีต ชายขอบในปัจจุบัน,” ใน เอกสารประกอบโครงการประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ศูนย์กลาง-ชายขอบ ตัวตน-คนอื่น ผ่านมุมมองประวัติศาสตร์ศิลป์. 2561.
 • อยุธยาในย่านกรุงเทพฯ ศิลปกรรมที่สัมพันธ์กับแม่น้ำลำคลอง. 2561.
 • การได้รับรางวัลจากผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

 • หลักฐานศิลปกรรมอยุธยาที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วิเคราะห์ในฐานะชุมชน "ปากใต้" สมัยกรุงศรีอยุธยา. ผลงานวิจัยดี สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์

E-mail : saisingha_s@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103043

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (โบราณคดี) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ), มหาวิทยาลัยศิลปากร D.E.A. (en Histoire de l’ art), Université de Paris Sorbonne (Paris IV), France Doctorat (en Histoire de l’ art et Archéologie), Université de Paris Sorbonne (Paris IV), France

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

  • พุทธศิลป์ไทยในบริบทอาเซียน, 2560-2561.

การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

  • พระโตเจดีย์ใหญ่จากความศรัทธาในอดีตสู่พุทธพาณิชย์ในยุคจานบิน. โครงการประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ : ศรัทธาข้ามพรมแดน ศิลปวัฒนธรรมวิจารณ์ ก้าวข้าม ศาสนา กาลเวลา และชาติพันธุ์, 30-31 กรกฎาคม 2559.
  • จิตรกรรมในฐานสื่อการรับรู้พระพุทธศาสนา : พัฒนาการทางความคิดและความเชื่อของคนไทย. บันทึกไว้ในงานจิตรกรรม โครงการเสวนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ เนื่องในโอกาส 72 ปี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, หน้า 7 – 26, 29-30 กรกฎาคม 2560.
  • "Thai Buddha Art : Buddha Images Thailand" : Brilliant Land of The Buddha. Special Exhibition Celebrating 130 years et Amity Japan and Thailand, Kyushu National Museum and Tokyo National Museum Japan, pages 258 – 261, 4 August 2017.
  • จิตรกรรมเรื่อง ชมพูบดีสูตร ภายในสิม วัดป่ารวก (ป่าฮวก) : รูปแบบ คติการสร้างและภาพสะท้อนสังคมชาวลาวแห่งเมืองหลวงพระบาง, ภาคกลางมองอีสาน อีสานมองภาคกลาง. เสวนาวิชาการจิตรกรรมฝาผนังอีสาน, ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, หน้า 5 – 26, 17-18 พฤศจิกายน 2560.

ตำรา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ

  • ลพบุรีหลังวัฒนธรรมเขมร. มติชน, 2559.
  • เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา. สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, 2560, 844 หน้า.
  • ศิลปกรรมโบราณในสุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชรและพิษณุโลก. ถ่ายสำเนาเย็บเป็นรูปเล่ม, 2560, 175 หน้า.

การได้รับรางวัลจากผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

 • การวิเคราะห์ข้อมูลจากการขุดค้นทางโบราณคดี (ระหว่างปี พ.ศ.2520-2525) ร่วมกับข้อมูลด้านศิลาจารึกและประวัติศาสตร์ สมัยสุโขทัยเพื่อการวิจัยหาประเด็นใหม่ทางวิชาการ. ผลงานวิจัยดี สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
 • การวิเคราะห์ข้อมูลจากการขุดค้นทางโบราณคดี (ระหว่างปี พ.ศ.2520-2525) ร่วมกับข้อมูลด้านศิลาจารึกและประวัติศาสตร์ศิลปะ สมัยสุโขทัยเพื่อการวิจัยหาประเด็นใหม่ทางวิชาการ. ผลงานวิจัยดีเยี่ยม สาขาปรัชญา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552.
 • พระพุทธรูปสำคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย. รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสารคดี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2555.
 • นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556.
 • เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการ และพลังศรัทธาของคนไทย. รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสารคดี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2561.

ศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี

E-mail : tingsanchali_c@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103044

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยศิลปากร ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ), มหาวิทยาลัยศิลปากร Ph.D. (History of Art), Nation Museum Institute New Delhi, India

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

 • • บทบาทของศิลปะอินเดียต่อเครื่องแต่งกายประติมากรรมบุคคลในเอเชียอาคเนย์ (ระยะเวลาทำการวิจัย 1 ปี), 2560-2561.</ li>

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง

E-mail : thamrungraeng_r@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103003

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยศิลปากร ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ), มหาวิทยาลัยศิลปากร ปร.ด. (ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

  • บทบาทของลังกาทวีปในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาต่อพุทธศิลป์ไทย, 2558-2560.
  • ถ้ำเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม, 2560-2561.
    ผู้วิจัย
   • รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
   • อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
   • พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี

ตำรา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ

  • ความคิด ความหมาย ความเชื่อ ในงานพุทธศิลป์ไทย. ถ่ายสำเนาเย็บเป็นรูปเล่ม, 2560, 94 หน้า.
  • รู้เรื่องพระพุทธรูป. มิวเซียมเพรส, 2560, 200 หน้า.
  • ลังกาทวีปอันศักดิ์สิทธิ์ในจิตรกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์. เรือนแก้วการพิมพ์, 2560, 24 หน้า.
  • ศิลปะทวารวดีและศรีวิชัย. เรือนแก้วการพิมพ์, 2560, 14 หน้า.
  • สถาปัตยกรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. ภาพพิมพ์, 2560, 13 หน้า.
  • สืบย้อนความสัมพันธ์ของปราสาทเขมร พระปรางค์ไทยและพระเมรุยอดปรางค์. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560, 18 หน้า.
  • พิศศูนย์กลาง-ชายขอบ, ตัวตน-คนอื่น ผ่านงานประวัติศาสตร์ศิลป์. 2561.
  • ศิลปะเขมร. มติชน, 2561, 212 หน้า.
    ผู้เขียน
   • รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
   • ศานติ ภักดีคำ

การได้รับรางวัลจากผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

 • หลักหิน-ใบเสมาในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. ผลงานวิจัยระดับดีมาก สาขาปรัชญา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2560.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวิ โชติประดิษฐ

E-mail : chotpradit_t@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103046

ประวัติการศึกษา

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 • “จาก 24 มิถุนายน ถึง 10 ธันวาคม: ชีวิตทางการเมืองของพระที่นั่งอนันตสมาคมในปี 2475,” วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย ฉบับที่ 12 (มกราคม-ธันวาคม 2559): หน้า 10 - 37.
 • “Of Art and Absurdity: Military, Censorship, and Contemporary Art in Thailand,” Journal of Asia-Pacific Pop Culture volume 3 issue/No. 1 (January 2018): pages 5 - 25.
 • “Countering royalism with constitutionalism: The People Party’s visual culture after the Boworadet Rebellion,” South East Asia Research volume 26 issue/No. 3 (September 2018): pages 235 - 255.
 • “Terminologies of “Modern” and “Contemporary” and “Art” in Southeast Asia’s Vernacular Languages,” Southeast of Now: Directions in Contemporary and Modern Art in Asia volume 2 issue/No. 2. (October 2018): pages 65 - 195.
   Co-Authors
  • J. Pilapil Jacobo
  • Eileen Legaspi-Ramirez
  • Roger Nelson
  • Nguyen Nhu Huy
  • Chairat Polmuk
  • San Lin Tun
  • Phoebe Scott,
  • Simon Soon
  • Jim Supangkat
  • ธนาวิ โชติประดิษฐ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
 • “Re-Establishing the Kingdom: Anti-Communist Monuments in the Thai Highlands,” Ambitious Alignments: New Histories of Southeast Asian Art, 1945-1990 (November 2018): pages 165 - 195.
 • ตำรา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ

  • “สองพี่น้อง: ภาพยนตร์สารคดีว่าด้วยกรณีแขวนคอก่อนเหตุการณ์ 6 ตุลากับเรื่องชายขอบในความทรงจำชายขอบ,” ใน เอกสารประกอบโครงการประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ศูนย์กลาง-ชายขอบ ตัวตน-คนอื่น ผ่านมุมมองประวัติศาสตร์ศิลป์. 2561.

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์

  E-mail : preamkulanan_p@su.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103045

  ประวัติการศึกษา

  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ปร.ด. (ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

   • ศิลปกรรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกตามพระราชดำริของรัชกาลที่ 4-5, 2558-2560.
   • ศิลปกรรมแห่งพระบรมราชานุสรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4-5 ที่ถ้ำเขาหลวง จังหวัดเพชรบุรี, 2559-2560.
   • ถ้ำเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม, 2560-2561.
     ผู้วิจัย
    • รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
    • อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
    • พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี

  ตำรา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ

  • จิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 : ความสมจริงผ่านภาพเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ภาพบุคคล และความสัมพันธ์กับภาพถ่าย. เรือนแก้วการพิมพ์, 2560, 16 หน้า.
  • พระราชพิธีพระบรมศพพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์โดยสังเขป. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560, 20 หน้า.
  • ศิลปะรัตนโกสินทร์. เรือนแก้วการพิมพ์, 2560, 18 หน้า.
  • สถาปัตยกรรมโบราณในประเทศไทย. ภาพพิมพ์, 2560, 13 หน้า.
  • "โบราณสถานในกรุงเทพมหานคร," ใน โบราณสถานกับความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ. 2561, 49 หน้า.
  • "รัชกาลที่ 4 กับศิลปกรรมแบบเขมรในฐานะเมืองประเทศราช," ใน เอกสารประกอบโครงการประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ศูนย์กลาง-ชายขอบ ตัวตน-คนอื่น ผ่านมุมมองประวัติศาสตร์ศิลป์. 2561.

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช

  E-mail :chaiyapotpanit_a@su.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103045

  ประวัติการศึกษา

  อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

  Ph.D. (Art Studies), Peking University, China

  ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

   โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

  • เทพเจ้าในศาลเจ้าจีนกรุงเทพมหานคร: รูปแบบคติการสร้าง และความสัมพันธ์กับชุมชนชาวจีน, 2559-2560.
  • ถ้ำเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม, 2560-2561.
    ผู้วิจัย
   • รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
   • อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
   • พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
  • การสำรวจและสังเคราะห์ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวในการพัฒนาเมืองสมุทรสาคร, 2561-2562.
    ผู้วิจัย
   • นายสุวันชัย แสงสุขเอี่ยม
   • ศศิธร ศิลป์วุฒยา ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี
   • อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
   • ประภัสสร์ ชูวิเชียร ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
  • ตำรา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ

  • ร้อยเรื่องราววังต้องห้าม. ศิลปวัฒนธรรม, 2560, 320 หน้า.
    ผู้เขียน
   • อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
   • นายชาญ ธนประกอบ
  • สถาปัตยกรรมโบราณในประเทศเวียดนาม. ภาพพิมพ์, 2560, 20 หน้า.
    ผู้เขียน
   • อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
   • กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
  • เส้นแสดงระยะลวงตาและเสงเงาในจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น. เรือนแก้วการพิมพ์, 2560, 16 หน้า.
  • ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ. มติชน, 2561, 264 หน้า.
  • “อาจารยโลเกศวร: สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งอาณาจักรหนานเจาและต้าหลี่กับอิทธิพลจากภายนอก,” ใน เอกสารประกอบโครงการประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ศูนย์กลาง-ชายขอบ ตัวตน-คนอื่น ผ่านมุมมองประวัติศาสตร์ศิลป์. 2561.
  • การได้รับรางวัลจากผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

  • สถาปัตยกรรมศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 24-25 : ภาพสะท้อนตัวตนคนจีนในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์. ผลงานวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
  • สถาปัตยกรรมศาลเจ้าจีนสะท้อนภาพชาวจีนในสังคมสมัยรัตนโกสินทร์. ผลงานวิจัยระดับดีมาก สาขาปรัชญา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2561.

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสุดา สิงห์ลำพอง

  E-mail : singhalampong_e@su.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103046

  ประวัติการศึกษา

  ศศ.บ (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

  Doctor of Philosophy Art History (Art History), University of Sussex, United Kingdom

  ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

   โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

  • เครื่องเคราตะวันตก-อัตลักษณ์นำสมัยของชนชั้นนำไทยช่วงต้นสมัยใหม่, 2560-2561.
  • การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

  • Picturing Femininity: Portraits of the Early Modern Siamese Women. Gender in Southeast Asian Art histories, University of Sydney, Australia, 10-15 October 2017.
  • ตำรา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ

  • อาภรณ์ตะวันตกบนกายาตะวันออก: การเมืองเรื่องเสื้อผ้าของชาวสยามและความเป็นเอกภาพ. 2561.

  อาจารย์ ดร. กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์

  E-mail : tangcharatwong_k@su.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103045

  ประวัติการศึกษา

  ศศ.บ (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ศศ.ด. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

   ตำรา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ

  • สถาปัตยกรรมโบราณในประเทศเวียดนาม. ภาพพิมพ์, 2560, 20 หน้า.
    ผู้เขียน
   • อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
   • กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี

  อาจารย์ ดร.พิชิต อังคศุภรกุล

  E-mail : angkasuparakul_p@su.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103048

  ประวัติการศึกษา

  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550)

  ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557)

  ปร.ด. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2564)

  ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

   ตำรา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ

   อาจารย์ ดร.วิภาช ภูริชานนท์

   E-mail : purichanont_v@su.ac.th

   เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103048

   ประวัติการศึกษา

   ศศ.บ (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร

   ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

   ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

    ตำรา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ

   อาจารย์ ดร.สายัณห์ แดงกลม

   daengklom_s@su.ac.th

   เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103046

   ประวัติการศึกษา

   Diplôme d'Etudes Universitaires Generales, Histoire de l'art, Université de Tours, France

   Licence : Histoire de l'art et Université de Tours, France

   Maîtrise d'Histoire de l'art et Archaeologie, Université de Tours, France

   D.E.A. de Histoire de l'art Université de Paris I - Pantheon - Sorbonne, France

   Docteur de l'École des Haute Études en Sciences Sociales (Histoire de l'art), France

   ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

    โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

   • คราบสามานย์และมลทินความเสื่อมทรามในศิลปะและวรรณกรรม, 2560-2561.