หมวดงานบริหารและธุรการ

หมวดงานบริหารและธุรการ


1 ใบสมัครงาน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลด

2 ใบสมัครงาน สำหรับลูกจ้างชั่วคราว
ดาวน์โหลด

3 ใบลาออกจากราชการ
ดาวน์โหลด

4 แบบรายงานข้อพันธะผูกพัน
ดาวน์โหลด

5 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองบุคลากร
ดาวน์โหลด

6 เอกสารและแบบฟอร์มสำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่ง

ดาวน์โหลด

7 เอกสารและแบบฟอร์มสำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งสายสนับสนุน

ดาวน์โหลด

8 แบบฟอร์มการลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน

 • แบบฟอร์มการลาศึกษานอกเวลาราชการ

  ดาวน์โหลด

 • แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน โครงการหรือแนวการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน (ฉบับปรับปรุง)

  ดาวน์โหลด

9 แบบฟอร์มการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

 • แบบฟอร์มการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ( ป.พ.ว.1 )

  ดาวน์โหลด

 • แบบฟอร์มรายงานผลงานความก้าวหน้าขอการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ( ป.พ.ว.2 )

  ดาวน์โหลด

 • แบบบันทึกเสนอรายงานผลงานความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการขั้นสุดท้าย (ป.พ.ว.3)

ดาวน์โหลด

10 แบบฟอร์มการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตำราทางวิชาการ

 • แบบฟอร์มการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตำราทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง)

  ดาวน์โหลด

 • แบบฟอร์มรายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตำราทางวิชาการ

  ดาวน์โหลด

 • แบบฟอร์มรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตำราทางวิชาการ (ฉบับสมบูรณ์)

  ดาวน์โหลด

 • แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตำราทางวิชาการ

  ดาวน์โหลด

11 แบบฟอร์มการส่งเสริมพนักงานมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและสร้างสรรค์

 • แบบใบลาไปฝึกอบรมในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์ หรือปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ (ฉบับปรับปรุง)

          ดาวน์โหลด

 • แบบฟอร์มรายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์

            ดาวน์โหลด

 • แบบฟอร์มการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัยหรือสร้างสรรค์ (ฉบับปรับปรุง)

ดาวน์โหลด

 • แบบฟอร์มรายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ด้านการวิจัยหรือสร้างสรรค์

           ดาวน์โหลด

 • แบบฟอร์มรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัยหรือสร้างสรรค์ ฉบับสมบูรณ์

          ดาวน์โหลด

 • แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัยหรือสร้างสรรค์

           ดาวน์โหลด

  

12 ขั้นตอนการขออนุมัติ และการดำเนินงานโครงการ ในรูปแบบ Infographic

ดาวน์โหลด

13  แบบรายงานผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)

ไฟล์ pdf ดาวน์โหลด

ไฟล์ word ดาวน์โหลด

14 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
ดาวน์โหลด

15 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  ดาวน์โหลด

 • แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงแผนลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  ดาวน์โหลด

 • ใบขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  ดาวน์โหลด

 • แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์

  ดาวน์โหลด

 • ใบคำขอถอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  ดาวน์โหลด

 • ใบลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  ดาวน์โหลด

 •   ระเบียบสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์บุคคล

          ดาวน์โหลด

 • กรณีบุคลากรเสียชีวิต

         ดาวน์โหลด

 • กรณีพ่อเเม่ หรือลูกเสียชีวิต

        ดาวน์โหลด

 • อัตราเงิน พ่อเเม่ หรือลูกเสียชีวิต

        ดาวน์โหลด

16 แบบฟอร์มการลา

17 ใบเบิกค่ารักษาพยาบาลพนักงาน  ดาวน์โหลด

18 แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ   ดาวน์โหลด

19 เเบบฟรอมใบเบิกวัสดุ (ใหม่) ดาวน์โหลด

20 เกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2566 ดาวน์โหลด