บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.ssc.su.ac.th/

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศูนย์ศึกษาศิลปกรรมโบราณในเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://scaasa.org

ฐานข้อมูลศิลปกรรมโบราณในเอเชียอาคเนย์
http://www.ssc.su.ac.th/

วารสารวิชาการ
http://www.damrong-journal.su.ac.th/