สำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี


สำนักงานคณบดี

น.ส. วรันดา แก้วหอมคำ

เลขานุการคณะโบราณคดี
E-mail : kaewhomkum_w@su.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 02-1054686 ต่อ 103005

งานบริหารทั่วไป

น.ส. ศศินา  ชูเมือง

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

E-mail : choomuang_s@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103014

 

น.ส. ดวงใจ  ตะกรุดทอง

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

E-mail : takrutthong_d@su.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103017

น.ส. ฐินันรเมศ จิตปัญโญยศ

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

E-mail : chitpanyoyos_t@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103015

น.ส. สุธาทิพย์  แสงเดชะ

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

E-mail : saengdecha_s@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103021

น.ส. ฐิติกาล ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์

นักการเงินชำนาญการ

E-mail :  limrungruengrat_t@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 021054686 ต่อ 103012

ว่าที่ ร.ต. หญิง ชาลิสา  สุวรรณกิจ

นักการเงินปฏิบัติการ

E-mail : suwannakit_c@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103013

นายพีระศักดิ์  ศิริวัฒน์

นักพัสดุปฏิบัติการ

E-mail : siriwath_p@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103010

น.ส. สโรชา เทิ้งบ้านคลอง

นักพัสดุปฏิบัติการ

E-mail : thongbanklong_s@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103016

 

นางวลัยภรณ์ บริพนธ์

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

E-mail : boripon_w@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103020

งานบริหารและพัฒนาวิชาการ

น.ส. ชินาพัจน์  ศรีวิลัย

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

E-mail : sriwilai_s@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103006

น.ส. ภคมน  เสงี่ยมจิตต์

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

E-mail : sangiamjit_p@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103009

น.ส. วันวิสาข์  กุลธารารมณ์

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

E-mail : kulthararom_w@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103007

น.ส. เพ็ญศิริ  อยู่ศรี

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

E-mail :  usri_p@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103008

น.ส. พนิดา  จิรวงษ์โรจน์

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

E-mail : jirawongroj_p@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103019

นายศราวุธ มณีฉาย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

E-mail : maneechai_s@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103011

นายเผด็จ  สวิพันธุ์

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

E-mail : sawipan_p@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103018

งานบริหารทั่วไป (ลูกจ้างประจำเเละลูกจ้างชั่วคราว)

นายอำนาจ ก้อนเมฆ

พนักงานขับรถยนต์

นายธีระ  หมื่นที

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

น.ส. วารุณี ดวงนุช

พนักงานสถานที่

น.ส. พรสุข  ติ่งสูงเนิน

พนักงานสถานที่

นางภาวนา ไทยานนท์

พนักงานสถานที่

น.ส. อุไรวรรณ สุ่นศรี

พนักงานสถานที่

นายเกียรติศักดิ์ จันเดช

พนักงานสถานที่

นางฉวีวรรณ งามอาการ

พนักงานสถานที่

นายธวัชชัย แก่นจันทร์

พนักงานสถานที่

นายพรชัย จันทบุตร

พนักงานสถานที่