สำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี


สำนักงานคณบดี

น.ส. วรันดา แก้วหอมคำ

เลขานุการคณะโบราณคดี

งานบริหารทั่วไป

น.ส. ศศินา  ชูเมือง

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

น.ส. ดวงใจ  ตะกรุดทอง

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

น.ส. ฐินันรเมศ จิตปัญโญยศ

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

น.ส. สุธาทิพย์  แสงเดชะ

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

น.ส. ฐิติกาล ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์

นักการเงินปฏิบัติการ

ว่าที่ ร.ต. หญิง ชาลิสา  สุวรรณกิจ

นักการเงินปฏิบัติการ

นายพีระศักดิ์  ศิริวัฒน์

นักพัสดุปฏิบัติการ

น.ส. สโรชา เทิ้งบ้านคลอง

นักพัสดุปฏิบัติการ

 

นางวลัยภรณ์ บริพนธ์

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

งานบริหารและพัฒนาวิชาการ

น.ส. ชินาพัจน์  ศรีวิลัย

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

น.ส. ภคมน  เสงี่ยมจิตต์

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

น.ส. วันวิสาข์  กุลธารารมณ์

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

น.ส. เพ็ญศิริ  อยู่ศรี

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

น.ส. พนิดา  จิรวงษ์โรจน์

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นายศราวุธ มณีฉาย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

นายเผด็จ  สวิพันธุ์

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

งานบริหารทั่วไป (ลูกจ้างประจำเเละลูกจ้างชั่วคราว)

นายอำนาจ ก้อนเมฆ

พนักงานขับรถยนต์

นายธีระ  หมื่นที

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

น.ส. วารุณี ดวงนุช

พนักงานสถานที่

น.ส. พรสุข  ติ่งสูงเนิน

พนักงานสถานที่

นางภาวนา ไทยานนท์

พนักงานสถานที่

น.ส. อุไรวรรณ สุ่นศรี

พนักงานสถานที่

นายเกียรติศักดิ์ จันเดช

พนักงานสถานที่

นางฉวีวรรณ งามอาการ

พนักงานสถานที่

นายธวัชชัย แก่นจันทร์

พนักงานสถานที่

นายพรชัย จันทบุตร

พนักงานสถานที่