สำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี


สำนักงานคณบดี

นางสาววรันดา แก้วหอมคำ

เลขานุการคณะโบราณคดี

งานบริหารทั่วไป

ว่าที่ ร.ต. หญิง ชาลิสา  สุวรรณกิจ

นักการเงินปฏิบัติการ

นางสาวฐิติกาล ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์

นักการเงินปฏิบัติการ

นายพีระศักดิ์  ศิริวัฒน์

นักพัสดุปฏิบัติการ

นางสาว สโรชา เทิ้งบ้านคลอง

นักพัสดุปฏิบัติการ

 

นางวลัยภรณ์ บริพนธ์

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวดวงใจ  ตะกรุดทอง

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวสุธาทิพย์  แสงเดชะ

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

นางสาวฐินันรเมศ จิตปัญโญยศ

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

พนิดา  จิรวงษ์โรจน์

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวศศินา  ชูเมือง

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

นายธีระ  หมื่นที

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นายธวัชชัย แก่นจันทร์

ช่างไม้

นายอำนาจ ก้อนเมฆ

พนักงานขับรถยนต์

นายอิทธิเดช เจนอักษร

พนักงานขับรถยนต์

นางสาววารุณี ดวงนุช

พนักงานสถานที่

นางสาวพรสุข  ติ่งสูงเนิน

พนักงานสถานที่

นางสาวอุไรวรรณ สุ่นศรี

พนักงานสถานที่

นางภาวนา นนท์พละ

พนักงานสถานที่

นายเกียรติศักดิ์ จันเดช

พนักงานสถานที่

งานบริหารและพัฒนาวิชาการ

นางสาวภคมน  เสงี่ยมจิตต์

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

นางสาววันวิสาข์  กุลธารารมณ์

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวชินาพัจน์  ศรีวิลัย

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

เพ็ญศิริ อยู่ศรี

นางสาวเพ็ญศิริ  อยู่ศรี

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นายศราวุธ มณีฉาย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

นายเผด็จ  สวิพันธุ์

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ