ทำเนียบคณบดี

ทำเนียบคณบดี


คนที่ 1
ศาสตราจารย์
หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์

ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2498 – 2504

คนที่ 2
ศาสตราจารย์
หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล

ดำรงตำแหน่ง
2 เมษายน 2508 – 18 มีนาคม 2516
19 มีนาคม 2516 – 25 มิถุนายน 2518

คนที่ 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ร้อยเอก เสนีย์ วิลาวรรณ

ดำรงตำแหน่ง
26 มิถุนายน 2518 – 3 มีนาคม 2521

คนที่ 4
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ

ดำรงตำแหน่ง
4 มีนาคม 2521 – 3 มีนาคม 2525

คนที่ 5
อาจารย์พุฒ วีระประเสริฐ

ดำรงตำแหน่ง
4 มีนาคม 2525 – 31 พฤษภาคม 2527
17 ตุลาคม 2529 – 30 กันยายน 2533

คนที่ 6
ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.จำลอง สารพัดนึก

ดำรงตำแหน่ง
1 มิถุนายน 2527 – 16 ตุลาคม 2529

คนที่ 7
อาจารย์วีรพันธุ์ มาไลยพันธุ์


ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2533 – 30 กันยายน 2535

คนที่ 8
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.ผาสุข อินทราวุธ

ดำรงตำแหน่ง
7 ตุลาคม 2535 – 6 ตุลาคม 2539
7 ตุลาคม 2543 – 6 ตุลาคม 2547

คนที่ 9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิบูล ศุภกิจวิเลขการ

ดำรงตำแหน่ง
7 ตุลาคม 2539 – 6 ตุลาคม 2543

คนที่ 10
รองศาสตราจารย์
สุรพล นาถะพินธุ

ดำรงตำแหน่ง
7 ตุลาคม 2547 – 6 ตุลาคม 2551

คนที่ 11
ศาสตราจารย์
สายันต์ ไพรชาญจิตร์

ดำรงตำแหน่ง
17 ธันวาคม 2551 – 28 กุมภาพันธ์ 2554

คนที่ 12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เพ็ญพรรณ เจริญพร

ดำรงตำแหน่ง
1 มีนาคม 2554 – 30 เมษายน 2556

คนที่ 13
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชวลิต ขาวเขียว

ดำรงตำแหน่ง
14 พฤศจิกายน 2556 – 22 พฤษภาคม 2565

คนที่ 14
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์

ดำรงตำแหน่ง
23 พฤษภาคม 2565 - ปัจจุบัน