หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)