สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส


Youtube:- Facebook: คลิกที่นี่ โปสเตอร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส: คลิกที่นี่

ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาสากลและเป็นหนึ่งในภาษาต่างประเทศที่มีความสำคัญในปัจจุบัน เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสและประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสล้วนมีบทบาทด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและเทคโนโลยีต่อประชาคมโลก ดังนั้นความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาฝรั่งเศส รวมถึงความเข้าใจในทัศนคติ ปรัชญาการดำรงชีวิต ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของประเทศฝรั่งเศส จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ภาษา ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อให้สามารถปรับและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมในสังคมไทย

อาจารย์ ดร. ศิวศิลป์ สิริจักรเศรษฐ์ (หัวหน้าภาควิชา)

E-mail : sirichakkaraset_s@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103036

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บธ.บ. (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศศ.ม. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปร.ด. (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศนียบัตรการศึกษาการวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 • “Guidelines for Management of Kew Mae Pan and Pha Mon Nature Trail, Doi Inthanon National Park, Chiang Mai Province, Northern Thailand,” Journal Thai Interdisciplinary Research volume 13 issue/No. 3. (January 2018): pages 22-29.
   ผู้เขียน
  • ศิวศิลป์ สิริจักรเศรษฐ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
  • Nareerat Thanakasem
  • Panjarat Samanasena
  • Chonticha Pansawang
  • Pitoon Amornwitthawat
 • “ทุนทางสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านผาหมอน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่,” วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561): หน้า 61-72.
   ผู้เขียน
  • ศิวศิลป์ สิริจักรเศรษฐ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
  • ปัญจรัศมิ์ สามนเสน
  • ชลธิชา พันธ์สว่าง
  • นารีรัตน์ ธนะเกษม
  • พิทูร อมรวิทวัส

รองศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สายสิงห์

E-mail : saisingha_m@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103036

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศิลปากร

Maîtrise (Histoire de l’Art) Mention Assez bien, Université Panthéon-Sorbonne

(Paris I), France

DEA (Histoire de l’Art) Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), France

Doctorat (Histoire de l’Art) Mention Très honorable, Université Paris-Sorbonne

(Paris IV), France

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

ตำรา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ

  • ศิลปะในประเทศไทย : คู่มือนักศึกษาภาษาฝรั่งเศส (L’art en Thailande : Manuel d’etudiant de francais). ถ่ายสำเนาเย็บเป็นรูปเล่ม, 2560, 171 หน้า.

การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

 • จิตรกรรมฝาผนังล้านนาพุทธศตวรรษที่ 25: ศิลปะสะท้อนสังคมและการเมือง. ผลงานวิจัยดีสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วจิราภา พุทธพงษ์

E-mail :buddhapong_w@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103039

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.ม. (ฝรั่งเศสศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

DEA (Théories et analyses linguistiques) Mention Bien, Université Charles de Gaulle (Lille III), France

Doctorat (Linguistique) Mention Très honorable, Université Paris-Sorbonne (Paris IV), France

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

 • การศึกษากริยาที่ปรากฏร่วมกับรูปสรรพนามในภาษาฝรั่งเศสกับการแสดงความหมายที่เทียบเท่ากันในภาษาไทย, 2555-2556.
 • การศึกษาโครงสร้างกริยาผันรูปเดียวในภาษาฝรั่งเศสเพื่อการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนชาวไทย, 2561-2562.

การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

 • Etude des verbes pronominaux en francais et des expressions equivalentes en thai. Enjeux et perspectives de l'enseignement du francais en Asie, National University of Seoul, South Korea, pages 36–39, 18-19 October 2013.
 • La linguistique contrastive et l'enseignement du francais aux non francophones : le cas des appenants thailandais. Congres international conjoint SJDF - SCELLF - APFT Fukuoka 2015, Universite Seinan Gakuin, Fukuoka, Japan, 20-22 November 2015.
 • Les pronoms personnels en francais et en thai : de la linguistique contrastive aux reflets cultures. Carrefours interculturels : connexions entre langue, culture et education. INALCO Paris, France, 20-21 November 2018.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญลักษณ์ วงศ์จงใจหาญ

E-mail : wongchongchaiha_p@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103038

ประวัติการศึกษา

อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.ม. (ภาษาฝรั่งเศส), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 • “เรื่องราวในนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนเรื่อง ปาร์ส์ วิต เอ เรอเวียงส์ ตาร์ด์ ของ เฟรด วาร์กัส (The Story of a Detective Novel Entitles "Pars Vite et Reviens Trad" Written by Fred Vargas (L' histoire romanesque du roman policier Pars vite et reviens tard de Fred Vargas)),” ดำรงวิชาการ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559): หน้า 195-220.

อาจารย์ดุจตะวัน กันไทยราษฎร์

E-mail : kanthairaj_d@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103041

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศิลปากร

Master (Tourisme, loirsirs et patrimoine), Université Lumière Lyon II, France

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

  อาจารย์ ศิริวุฒิ ฉ่ำตาก้อง

  E-mail :chamtakong_s@su.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103036

  ประวัติการศึกษา

  ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยศิลปากร

  บธ.บ. (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ศศ.ม. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  • การศึกษาเชิงเปรียบเทียบกลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา, 2564.

  การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

  • Chamtakong, S. (2019). “Problems in Writing French of Thai Students Learning French as a Foreign Language.” In Proceedings of ISER 231st International Conference on Education and Social Science (ICESS-2019), 11-14. Tokyo, Japan, October 26-27, 2019.
  • Piyathum, P et S. Chamtakong. (2021). “Analysis of French Grammatical Errors Using Surface Strategy Taxonomy: A Case Study of Thai University Students.” In Proceedings of the 13th Asian Conference on Education (ACE2021), Tokyo, Japan, November 25-27, 2021.

  Dr. Stéphane COURANT

  E-mail :-

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103039

  ประวัติการศึกษา

  - Doctorat (Anthropologie sociale et historique), École des Hautes Études en Sciences Sociales, France

  - Master (Anthropologie sociale et historique), École des Hautes Études en Sciences Sociales, France

  - Master (Sociologie), Université Jean Jaurès, France

  - Licence (Français langue étrangère), Université de Grenoble Alpes, France

  - Licence (Sociologie), Université Toulouse le Mirail, France

  ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

   Mr. Jean Stéphane COMBET

   E-mail :-

   เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103038

   ประวัติการศึกษา

   - Master 2 Recherche (Histoire, Sociétés et Territoires du Monde, Asie Pacifique, Siamois (Thaï), INALCO, France

   - Master 1 (Histoire, Sociétés et Territoires du Monde, Asie Pacifique, Siamois (Thaï), INALCO, France

   - Licence (Droit), Université Paris I Panthéon Sorbonne, France

   - Licence (Langue, Littérature, Civilisation Étrangère Siamois (Thaï), INALCO, France

   - Diplôme d’Aptitude à l’Enseignement du Français Langue étrangère (DAEFLE), Alliance française Paris, France

   ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์