สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส


ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาสากลและเป็นหนึ่งในภาษาต่างประเทศที่มีความสำคัญในปัจจุบัน เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสและประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสล้วนมีบทบาทด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและเทคโนโลยีต่อประชาคมโลก ดังนั้นความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาฝรั่งเศส รวมถึงความเข้าใจในทัศนคติ ปรัชญาการดำรงชีวิต ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของประเทศฝรั่งเศส จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ภาษา ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อให้สามารถปรับและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมในสังคมไทย

อาจารย์ ดร. ศิวศิลป์ สิริจักรเศรษฐ์ (หัวหน้าภาควิชา)

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศศ.ม. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปร.ด. (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศนียบัตรการศึกษาการวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 • “Guidelines for Management of Kew Mae Pan and Pha Mon Nature Trail, Doi Inthanon National Park, Chiang Mai Province, Northern Thailand,” Journal Thai Interdisciplinary Research volume 13 issue/No. 3. (January 2018): pages 22-29.
   ผู้เขียน
  • ศิวศิลป์ สิริจักรเศรษฐ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
  • Nareerat Thanakasem
  • Panjarat Samanasena
  • Chonticha Pansawang
  • Pitoon Amornwitthawat
 • “ทุนทางสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านผาหมอน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่,” วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561): หน้า 61-72.
   ผู้เขียน
  • ศิวศิลป์ สิริจักรเศรษฐ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
  • ปัญจรัศมิ์ สามนเสน
  • ชลธิชา พันธ์สว่าง
  • นารีรัตน์ ธนะเกษม
  • พิทูร อมรวิทวัส

รองศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สายสิงห์

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศิลปากร

Maîtrise (Histoire de l’Art) Mention Assez bien, Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), France

DEA (Histoire de l’Art) Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), France

Doctorat (Histoire de l’Art) Mention Très honorable, Université Paris-Sorbonne (Paris IV), France

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

ตำรา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • ศิลปะในประเทศไทย : คู่มือนักศึกษาภาษาฝรั่งเศส (L’art en Thailande : Manuel d’etudiant de francais). ถ่ายสำเนาเย็บเป็นรูปเล่ม, 2560, 171 หน้า.
  • การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

  • จิตรกรรมฝาผนังล้านนาพุทธศตวรรษที่ 25: ศิลปะสะท้อนสังคมและการเมือง. ผลงานวิจัยดีสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วจิราภา พุทธพงษ์

  ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร ศศ.ม. (ฝรั่งเศสศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ DEA (Théories et analyses linguistiques) Mention Bien, Université Charles de Gaulle (Lille III), France Doctorat (Linguistique) Mention Très honorable, Université Paris-Sorbonne (Paris IV), France

  ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

  • การศึกษากริยาที่ปรากฏร่วมกับรูปสรรพนามในภาษาฝรั่งเศสกับการแสดงความหมายที่เทียบเท่ากันในภาษาไทย, 2555-2556.
  • การศึกษาโครงสร้างกริยาผันรูปเดียวในภาษาฝรั่งเศสเพื่อการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนชาวไทย, 2561-2562.

  การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

  • Etude des verbes pronominaux en francais et des expressions equivalentes en thai. Enjeux et perspectives de l'enseignement du francais en Asie, National University of Seoul, South Korea, pages 36–39, 18-19 October 2013.
  • La linguistique contrastive et l'enseignement du francais aux non francophones : le cas des appenants thailandais. Congres international conjoint SJDF - SCELLF - APFT Fukuoka 2015, Universite Seinan Gakuin, Fukuoka, Japan, 20-22 November 2015.
  • Les pronoms personnels en francais et en thai : de la linguistique contrastive aux reflets cultures. Carrefours interculturels : connexions entre langue, culture et education. INALCO Paris, France, 20-21 November 2018.

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญลักษณ์ วงศ์จงใจหาญ

  อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.ม. (ภาษาฝรั่งเศส), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

  • “เรื่องราวในนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนเรื่อง ปาร์ส์ วิต เอ เรอเวียงส์ ตาร์ด์ ของ เฟรด วาร์กัส (The Story of a Detective Novel Entitles "Pars Vite et Reviens Trad" Written by Fred Vargas (L' histoire romanesque du roman policier Pars vite et reviens tard de Fred Vargas)),” ดำรงวิชาการ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559): หน้า 195-220.

  อาจารย์ ศิริวุฒิ ฉ่ำตาก้อง

  ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยศิลปากร ศศ.ม. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  • การศึกษาเชิงเปรียบเทียบกลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา, 2564.

  การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

  • Chamtakong, S. (2019). “Problems in Writing French of Thai Students Learning French as a Foreign Language.” In Proceedings of ISER 231st International Conference on Education and Social Science (ICESS-2019), 11-14. Tokyo, Japan, October 26-27, 2019.
  • Piyathum, P et S. Chamtakong. (2021). “Analysis of French Grammatical Errors Using Surface Strategy Taxonomy: A Case Study of Thai University Students.” In Proceedings of the 13th Asian Conference on Education (ACE2021), Tokyo, Japan, November 25-27, 2021.