สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส


ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาสากลและเป็นหนึ่งในภาษาต่างประเทศที่มีความสำคัญในปัจจุบัน เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสและประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสล้วนมีบทบาทด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและเทคโนโลยีต่อประชาคมโลก ดังนั้นความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาฝรั่งเศส รวมถึงความเข้าใจในทัศนคติ ปรัชญาการดำรงชีวิต ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของประเทศฝรั่งเศส จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ภาษา ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อให้สามารถปรับและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมในสังคมไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญลักษณ์ วงศ์จงใจหาญ

อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.ม. (ภาษาฝรั่งเศส), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 • “เรื่องราวในนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนเรื่อง ปาร์ส์ วิต เอ เรอเวียงส์ ตาร์ด์ ของ เฟรด วาร์กัส (The Story of a Detective Novel Entitles "Pars Vite et Reviens Trad" Written by Fred Vargas (L' histoire romanesque du roman policier Pars vite et reviens tard de Fred Vargas)),” ดำรงวิชาการ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559): หน้า 195-220.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สายสิงห์

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), มหาวิทยาลัยศิลปากร

Diplôme de Maitrise d'Histoire de l'art et Archeologie, Université de Paris I - Panthéon - Sorbonne, France

Diplôme d'Etudes Approfondies (Histoire de l'art), Université de Paris I - Panthéon - Sorbonne, France

Docteur en Histoire de l’Art, CREOPS, Paris-Sorbonne, Paris IV, France

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  ตำรา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • ศิลปะในประเทศไทย : คู่มือนักศึกษาภาษาฝรั่งเศส (L’art en Thailande : Manuel d’etudiant de francais). ถ่ายสำเนาเย็บเป็นรูปเล่ม, 2560, 171 หน้า.
 • การได้รับรางวัลจากผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

 • จิตรกรรมฝาผนังล้านนาพุทธศตวรรษที่ 25: ศิลปะสะท้อนสังคมและการเมือง. ผลงานวิจัยดีสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ พุทธพงษ์

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.ม. (ฝรั่งเศสศึกษา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Diplôme d' Etudes Approfondies (Theories et Analyses Linguistiques) (Mention Bien), Université Lille 3, France

DOCTORAT GRADE DE DOCTEUR (Linguistique), UNIVERSITÉ PARIS 4, France

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

 • การศึกษากริยาที่ปรากฏร่วมกับรูปสรรพนามในภาษาฝรั่งเศสกับการแสดงความหมายที่เทียบเท่ากันในภาษาไทย, 2555-2556.
 • การศึกษาโครงสร้างกริยาผันรูปเดียวในภาษาฝรั่งเศสเพื่อการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนชาวไทย, 2561-2562.
 • การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

 • Etude des verbes pronominaux en francais et des expressions equivalentes en thai. Enjeux et perspectives de l'enseignement du francais en Asie, National University of Seoul, South Korea, pages 36–39, 18-19 October 2013.
 • La linguistique contrastive et l'enseignement du francais aux non francophones : le cas des appenants thailandais. Congres international conjoint SJDF - SCELLF - APFT Fukuoka 2015, Universite Seinan Gakuin, Fukuoka, Japan, 20-22 November 2015.
 • Les pronoms personnels en francais et en thai : de la linguistique contrastive aux reflets cultures. Carrefours interculturels : connexions entre langue, culture et education. INALCO Paris, France, 20-21 November 2018.
 • การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 • “กริยาที่ปรากฏร่วมกับรูปสรรพนามในภาษาฝรั่งเศส,” Veridian E-Journal ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2558): หน้า 679 - 689.
 • “Le systeme verbal en francais et en thai,” Veridian E-Journal ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ฉบับพิเศษ 5 รอบ 60 ปี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2558): หน้า 233-241.
 • “La linguistique contrastive et l'enseignement du francais aux non francophones : le cas des apprenants thailandais,” Revue Japonaise de Didactique du Francais volume 11 issue/No.1-2 (August-December 2016): pages 181-188.

อาจารย์ ศิวศิลป์ สิริจักรเศรษฐ์/h3>

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศศ.ม. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศนียบัตร การศึกษาการวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

 • The Production of French Nasal Vowels by Thai Students Learning French as a Foreign Language. The Universal Academic Cluster International Spring Conferences, Kyoto, Japan, pages 13-19, 6-8 April 2016.
 • การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 • “Analyzing Research Gap on Community Based Tourism in Thailand,” ดำรงวิชาการ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561): หน้า 175-203.
   ผู้เขียน
  • ศิวศิลป์ สิริจักรเศรษฐ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
  • ดรรชนี เอมพันธุ์
 • “Guidelines for Management of Kew Mae Pan and Pha Mon Nature Trail, Doi Inthanon National Park, Chiang Mai Province, Northern Thailand,” Journal Thai Interdisciplinary Research volume 13 issue/No. 3. (January 2018): pages 22-29.
   ผู้เขียน
  • ศิวศิลป์ สิริจักรเศรษฐ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
  • Nareerat Thanakasem
  • Panjarat Samanasena
  • Chonticha Pansawang
  • Pitoon Amornwitthawat
 • “ทุนทางสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านผาหมอน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่,” วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561): หน้า 61-72.
   ผู้เขียน
  • ศิวศิลป์ สิริจักรเศรษฐ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
  • ปัญจรัศมิ์ สามนเสน
  • ชลธิชา พันธ์สว่าง
  • นารีรัตน์ ธนะเกษม
  • พิทูร อมรวิทวัส
 • ตำรา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์. 2561.
   ผู้เขียน
  • ศิวศิลป์ สิริจักรเศรษฐ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
  • สุรเจต ปัณณะวงศ์
  • นารีรัตน์ ธนะเกษม
  • พิทูร อมรวิทวัส
  • ปัญจรัศมิ์ สามนเสน
  • ชลธิชา พันธ์สว่าง

อาจารย์ ศิริวุฒิ ฉ่ำตาก้อง

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.ม. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

 • Chamtakong, S. (2019). “Problems in Writing French of Thai Students Learning French as a Foreign Language.” In Proceedings of ISER 231st International Conference on Education and Social Science (ICESS-2019), 11-14. Tokyo, Japan, October 26-27, 2019.