สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

สาขาวิขาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุชนภางค์ ชุมดี

E-mail : chumdee_n@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103050

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (โบราณคดี) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาลินี มานะกิจ

E-mail : manakit_s@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103050

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก), มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.ม. (ประวัติศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

 • “กบฎบวรเดชในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์,” ดำรงวิชาการ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559): หน้า 279-310

อาจารย์ ภูมิ ภูติมหาตมะ

E-mail : putimahtama_p@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103050

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศ.ม. (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

 • การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนจีนคาทอลิกวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก, 2560-2561.

อาจารย์ สิริวรรณ สิรวณิชย์

E-mail : siravanich_s@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103050

ประวัติการศึกษา

อ.ม. (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

 • การศึกษาสำรวจสถานภาพความรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชุมชนบ้านท่าจีน สมุทรสาคร, 2561.
 • การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 • “การจัดการความรู้บนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ ในตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร,” สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 (กันยายน-ธันวาคม 2559): หน้า 124-135. ผู้เขียน
  b1. สิริวรรณ สิรวณิชย์ หมวดวิชาประวัติศาสตร์ คณะโบราณคดี
  2. วรพรรณ ขาวประทุม
  3. บุญล้อม ด้วงวิเศษ