สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาไทย


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเป็นหลักสูตรที่นอกจากจะศึกษาภาษาและวรรณคดีไทยแล้ว ยังบูรณาการการศึกษาและการวิจัยด้านภาษาและวรรณคดีไทยกับการเรียนรู้ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รวมทั้งเป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาจารึกและเอกสารโบราณ อันเป็นข้อมูลสำคัญในการศึกษาโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของไทย ปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรที่มีศักยภาพในด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย ภาษาศาสตร์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านจารึกและอักษรโบราณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรชัย คหกิจโกศล

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรชัย คหกิจโกศล

E-mail :khahakitkoson_a@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103004

ประวัติการศึกษา

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

  • การศึกษาทัศนคติของชาวไทยและชาวจีนที่มีต่อกันในนวนิยายไทย, 2559-2560.

การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

  • “การเสด็จพระราชดำเนินของมกุฎราชกุมารแห่งรัสเซียในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : วรรณกรรมบันทึกที่สะท้อนภาพสังคมและราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภชของไทยสมัยรัชการที่ 6,” Veridian E-Jounal ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560): หน้า 1702 - 1725.

ตำรา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. 2559.
  ผู้เขียน 1. กิตติชัย พินโน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
  2. อมรชัย คหกิจโกศล ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติชัย พินโน

E-mail : pinno_k@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103042

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.ม. (ภาษาศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

 • การศึกษาบันทึกการเดินทางและประสบการณ์ในต่างประเทศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2561-2562.
 • การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

 • “นิราสสังขาร: การเดินทางเพื่อความหลุดพ้น,” ดำรงวิชาการ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559): หน้า 177-200.
 • “ราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน: พระราชบันทึกเหตุการณ์ที่สื่อสะท้อนพระบุคลิกภาพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (The Spanish Coronation: The Account of Events Reflecting King Rama VI's Personality),” ดำรงวิชาการ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560): หน้า 169-195.
 • “วัยแสบสาแหรกขาด : ภาพสะท้อนปัญหาเด็กและเยาวชนในสังคมร่วมสมัย (Broken : A Reflection of Children and Adolescence Problems in Contemporary Society),” Veridian E-Journal ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561): หน้า 255-270.
 • ตำรา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. 2559. ผู้เขียน
  1. กิตติชัย พินโน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
  2. อมรชัย คหกิจโกศล ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
 • นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 4 วรรณคดีไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2560, 880 หน้า. ผู้เขียน
  1. กิตติชัย พินโน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
  2. อมรชัย คหกิจโกศล ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
 • วรรณกรรมไทยปัจจุบัน. ถ่ายสำเนาเย็บเป็นรูปเล่ม, 2560, 164 หน้า.

อาจารย์ ดร.ชุติชล เอมดิษฐ

E-mail : aemdit_c@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103042

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.ม. (ภาษาศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.ด. (ภาษาศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

  • บทบาทที่แข่งขันกันระหว่างภาษาประจำชาติกับภาษาอังกฤษในประเทศกลุ่มอาเซียน: การศึกษาการเลือกภาษาในแวดวงกฎหมาย สื่อ การศึกษา วรรณกรรม และการเมือง, 2559-2562.

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

  • “อิทธิพลของภาษาต่อความคิด : ความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่น,” ดำรงวิชาการ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559): หน้า 221-242.
  • วิชาการ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559): หน้า 221-242. 2. “อิทธิพลของภาษาอังกฤษต่อระบบปริชานของผู้รู้สองภาษา: การทดสอบสมมติฐานภาษาสัมพัทธ์ในผู้พูดภาษาไทย,” วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559): หน้า 7-15. ผู้เขียน 1. ชุติชล เอมดิษฐ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี 2. อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

ตำรา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • การวิเคราะห์คำเรียกข้าวและระบบมโนทัศน์เรื่องข้าวในภาษาเวียดนามและภาษาไทยตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560, 29 หน้า ผู้เขียน 1. ชุติชล เอมดิษฐ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี 2. อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 3. วาทิต พุ่มอยู่
 • อิทธิพลของกาลในไวยากรณ์ต่อระบบปริชานของผู้พูดภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาไทย: การทดสอบสมมติฐานวอร์ฟ. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560, 25 หน้า.

อาจารย์ ดร.วราภรณ์ พูลสถิติวัฒน์

E-mail : poolsatitiwat_w@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103035

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศศ.ม. (ยุโรปศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate (International Studies), The University of Adelaide, Australia

MA. (Applied Linguistics), The University of Adelaide, Australia

MA. (Archives and Record Management), University of Liverpool, United Kingdom

PhD. (Archives and Record Management), University of Liverpool, United Kingdom

E-mail : mueanphothong_s@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103034

ประวัติการศึกษา

อาจารย์ ดร.ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง

ศศ.บ. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยบูรพา

ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปร.ด. (ไทยศึกษา), มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

 • การศึกษาสถานภาพการวิจัย ด้านเขมรศึกษาในประเทศไทย, 2560-2561. ผู้วิจัย
  1. ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
  2. ประยูร ทรงศิลป์
 • การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

 • Note on Thai Terminology : the Status of Khmer-loanwords in Thai and her Homeland. The 12th International Conference on "Southeast Asian Cultural Values: Culture of Peace", Phnom Penh Hotel, Cambodia, pages 127-133, 8-9 December 2016. ผู้วิจัย
  1. กังวล คัชชิมา ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
  2. ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
  3. จตุพร โคตรกนก ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
 • Phnom Dongrak Mountain Range: an Area-studies for Peace. The 12th International Conference on "Southeast Asian Cultural Values: Culture of Peace", Phnom Penh Hotel, Cambodia, pages 17-25, 8-9 December 2016. ผู้วิจัย
  1. อุเทน วงศ์สถิตย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
  2. กังวล คัชชิมา ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
  3. ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
 • จดหมายเหตุพระเจ้ากรุงธนบุรี เรื่อง "ร่างตราถึงหัวเมือง จ.ศ. 1136" : หลักฐานที่ถูกลืม (The King of Thonburi archive on "Rang tra to cities in Chula Sakarat 1136 (2317 B.E.)": The forgotten evidence). การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย", สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, หน้า 132 – 140, 25 กรกฎาคม 2561. ผู้วิจัย
  1. ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
  2. สาวิณี ขอนแก่น
 • การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 • “จารึกที่ฐานพระโมคคัลลานะ และพระสารีบุตร วัดพระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย,” ดำรงวิชาการ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559): หน้า 33-58.

อาจารย์ พอพล สุกใส

E-mail : suksai_p@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103047

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

 • ปราสาทพนมรุ้ง; จากหลักฐานด้านจารึกและเอกสารโบราณ, 2558-2561.
  ผู้วิจัย 1. พอพล สุกใส ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
  2. ศานติ ภักดีคำ
 • ตำรา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • เวชศาสตร์ในจารึกและตำรายาในสมัยรัตนโกสินทร์. 2558, 20 หน้า.

อาจารย์ อาภาโสม ฉายแสงจันทร์

E-mail :chaisangjan_a@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103042

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (วรรณคดีไทย), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

 • 1. ผ้า : ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาของสตรีสุโขทัย (Textiles: The Faith in Buddhism of Sukhothai Women). การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย", สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, หน้า 300-308, 25 กรกฎาคม 2561. ผู้วิจัย
  1. อาภาโสม ฉายแสงจันทร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
  2. อุเทน วงศ์สถิตย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี