วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

“ยกระดับคณะโบราณคดีสู่ความเป็นเลิศทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ศิลปวัฒนธรรม ภาษาและจารึก
บูรณาการงานวิจัย นวัตกรรมสร้างสรรค์ และผลิตบัณฑิตสู่สังคมระดับชาติและนานาชาติ”