สมัครเรียน

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เพื่อให้การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดีได้ตรงตามวัตถุประสงค์และปรัชญาในการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางด้านโบราณคดี ภาษาศิลปวัฒนธรรม เน้นพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ที่ผสมผสานระหว่างศิลป์และศาสตร์ให้มีความรู้ในวิชาชีพระดับสากล คณะฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุข
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือความพิการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพ
 4. เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางวิชาการ
 5. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
 6. มีคะแนนผลการเรียน คะแนนทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
 7. หากพบในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือก หรือ ถอนสภาพจาการเป็นนักศึกษา ถึงแม้ว่าจะได้รับการส่งรายชื่อเข้ารับการศึกษาในคณะโบราณคดีแล้วก็ตาม

ดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ที่
http://www.admissions.su.ac.th หรือ https://archae.su.ac.th หรือ https://www.facebook.com/คณะโบราณคดี-มหาวิทยาลัยศิลปากร

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อ หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 2. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 3. เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
 4. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี (กรณีสมัครระดับปริญญาโท) และขั้นต่ำระดับปริญญาโท (กรณีรับสมัครปริญญาเอก)
 5. มีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามที่หลักสูตรกำหนด
  ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรกำหนด มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในสาขาวิชานั้น ๆ แม้ว่าจะสอบคัดเลือกได้ก็ตาม

หลักฐานการสมัคร

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

 1. สำเนาใบปริญญาบัตร (กรณีรับปริญญาแล้ว) หรือ หนังสือรับรองวุฒิ (ในกรณีที่ยังไม่รับปริญญา) ซึ่งมีผู้รับรอง สำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนา Transcript ฉบับสมบูรณ์ โดยระบุคะแนน หรือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ได้ จำนวน 1 ชุด
 3. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล สำเนาทะเบียนสมรส ฯลฯ อย่างละ 1 ชุด กรณี ชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกับปริญญาบัตรและ transcript

สำหรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในภาคปลาย

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสมัคร

 1. ใบรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าจะสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชา (transcript) เท่าที่ศึกษามาจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย จำนวน 1 ชุด

หลักฐานที่ต้องนำมาเพิ่มเติมในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในกรณีที่สอบคัดเลือกได้

 1. สำเนาใบรับรองวุฒิ จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชา (transcript) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและขั้นตอนการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.graduate.su.ac.th