E-Service

E-Service

ระบบการจองห้องเรียน จองรถ เเละลางาน

คลิกที่นี่  http://103.208.27.224/archae_edoc/index/

ระบบจัดการเอกสาร สำหรับสำนักงานคณบดี

คลิกที่นี่  http://103.208.27.224/archae_edoc/index/

คู่มือการใช้งานระบบการจัดการเอกสาร สำหรับผู้ดูเเลระบบ คลิกที่นี่

คู่มือการใช้งานระบบการจัดการเอกสาร สำหรับ อาจารย์ เเละเจ้าหน้าที่  คลิกที่นี่

คู่มือการใช้งานระบบการจัดการเอกสาร สำหรับ เจ้าหน้าที่ดูเเลห้อง คลิกที่นี่ 

คู่มือการใช้งานระบบการจัดการเอกสาร สำหรับ  เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการลา คลิกที่นี่

คู่มือการใช้งานระบบการจัดการเอกสาร สำหรับ เจ้าหน้าที่บริหารเอกสาร คลิกที่นี่

คู่มือการใช้งานระบบการจัดการเอกสาร สำหรับ เจ้าหน้าที่ผู้จัดยานพหนคลิกที่นี่

VDO เเนะนำระบบการจัดการเอกสาร คลิกที่นี่

ระบบการเลือกวิชาโท คณะโบราณคดี สำหรับอาจารย์

คลิกที่นี่  http://app.archae.su.ac.th/regisminor/admin/

ระบบบันทึกฐานข้อมูลทางวิชาการ คณะโบราณคดี สำหรับอาจารย์

คลิกที่นี่  http://app.archae.su.ac.th/academic_research

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs online) คณะโบราณคดี

คลิกที่นี่  http://app.archae.su.ac.th/kpi