E-Service

E-Service

ระบบการจองห้องเรียน จองรถ เเละลางาน

คลิกที่นี่>>> https://edocument-archae.su.ac.th

ระบบจัดการเอกสาร สำหรับสำนักงานคณบดี

คลิกที่นี่>>> https://edocument-archae.su.ac.th

ระบบบันทึกฐานข้อมูลทางวิชาการ คณะโบราณคดี สำหรับอาจารย์

คลิกที่นี่>>>  https://app-archae.su.ac.th/academic_research

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs online) คณะโบราณคดี

คลิกที่นี่>>>  https://app-archae.su.ac.th/kpi

ระบบ Qr-Code Generator

คลิกที่นี่>>> https://archae.su.ac.th/QrCodeGenerator.php

ระบบ ShortUrl 

คลิกที่นี่>>> https://archae.su.ac.th/Url/index.html

ระบบแบบฟอร์มคำร้องเอกสารดิจิทัลออนไลน์

คลิกที่นี่>>> https://app-archae.su.ac.th/requestonline/

คู่มือการใช้งาน

ระบบจัดการเอกสาร

  • คู่มือการใช้งานระบบการจัดการเอกสาร สำหรับผู้ดูเเลระบบ คลิกที่นี่
  • คู่มือการใช้งานระบบการจัดการเอกสาร สำหรับ อาจารย์ เเละเจ้าหน้าที่  คลิกที่นี่
  • คู่มือการใช้งานระบบการจัดการเอกสาร สำหรับ เจ้าหน้าที่ดูเเลห้อง คลิกที่นี่ 
  • คู่มือการใช้งานระบบการจัดการเอกสาร สำหรับ  เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการลา คลิกที่นี่
  • คู่มือการใช้งานระบบการจัดการเอกสาร สำหรับ เจ้าหน้าที่บริหารเอกสาร คลิกที่นี่
  • คู่มือการใช้งานระบบการจัดการเอกสาร สำหรับ เจ้าหน้าที่ผู้จัดยานพหนคลิกที่นี่
  • VDO เเนะนำระบบการจัดการเอกสาร คลิกที่นี่

ระบบ D-Saraban 

คลิกที่นี่  https://archae.su.ac.th/wp-content/uploads/2023/03/การเข้าใช้งานระบบ-D-SARABUN.pdf