หมวดงานคลังและพัสดุ

หมวดงานคลังและพัสดุ


1 แบบฟอร์ม บก.111
ดาวน์โหลด

2 ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างจังหวัด
ดาวน์โหลด

3 ขออนุมัตินำนักศึกษาออกศึกษานอกสถานที่
ดาวน์โหลด

4 ขออนุมัตินำนักศึกษาออกศึกษานอกสถานที่
ดาวน์โหลด

5 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนที่ 1)
ดาวน์โหลด

6 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนที่ 2)
ดาวน์โหลด

7 หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ดาวน์โหลด

8 หลักฐานการจ่ายเงินค่าอาหารสำหรับนักศึกษาในการออกฝึกภาคสนาม
ดาวน์โหลด

9 แบบฟอร์มขอเชิญวิทยากรพิเศษ

PDF : ดาวน์โหลด 

Word : ดาวน์โหลด