หมวดงานคลังและพัสดุ

หมวดงานคลังและพัสดุ


1 แบบฟอร์ม บก.111
ดาวน์โหลด

2 ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างจังหวัด
ดาวน์โหลด

3 ขออนุมัตินำนักศึกษาออกศึกษานอกสถานที่
ดาวน์โหลด

4 ขออนุมัตินำนักศึกษาออกศึกษานอกสถานที่
ดาวน์โหลด

5 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนที่ 1)
ดาวน์โหลด

6 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนที่ 2)
ดาวน์โหลด

7 ใบสำคัญรับเงิน
ดาวน์โหลด

8 ใบสำคัญรับเงินค่าเช่ารถ
ดาวน์โหลด

9 ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
ดาวน์โหลด

10 ใบเสนอราคาค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมัน
ดาวน์โหลด

11 สัญญาการยืมเงินคณะโบราณคดี.xlsx
ดาวน์โหลด

12 หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ดาวน์โหลด

13 หลักฐานการจ่ายเงินค่าอาหารสำหรับนักศึกษาในการออกฝึกภาคสนาม
ดาวน์โหลด

14 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับ ณ วันที่ 30 เดือนธันวาคม 2564

ดาวน์โหลด

15 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ดาวน์โหลด