แนะนำ/ติชม/ร้องเรียน

คำชี้แจงการติดต่อ/เสนอแนะ/ร้องเรียน

วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นช่องทางให้นักศึกษา/บุคลากร/บุคคลทั่วไป สามารถเสนอแนะ/ร้องเรียน มายังผู้บริหารของหน่วยงานโดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหาและสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นไปตามวัตุประสงค์ของการบริการ คณะโบราณคดีจึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้

  1. เรื่องที่ส่งต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้สร้างกระแส หรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น และหรือองค์กรอื่น ๆ หากพบว่าเรื่องที่ส่งหรือแจ้งเป็นความเท็จ คณะโบราณคดีจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ส่งเรื่อง
  2. การเสนอแนะ/ร้องเรียน ในระบบของคณะโบราณคดี ต้องสามารถติดต่อกลับผู้สอบถามปัญหา /เสนอแนะ/ร้องเรียน ได้ เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง
  3. ข้อมูลที่ได้จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
  4. ข้อความที่ท่านใช้ควรเป็นถ้อยคำที่สุภาพ
  5. ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนของท่านจะนำไปเป็นส่วนในการพัฒนาคณะโบราณคดี