การบริหารงาน

คณบดีคณะโบราณคดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชวลิต ขาวเขียว

E-mail : khiew10@gmail.com
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช

E-mail : chen_liuling@hotmail.com
รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ
อาจารย์ ศศิธร ศิลป์วุฒยา
E-mail : sasithron@msn.com
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ ณัฐพล จันทร์งาม
E-mail : nattaponnontapat@hotmail.com
หัวหน้าภาควิชาโบราณคดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
รองศาสตราจารย์
ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
หัวหน้าภาควิชามานุษยวิทยา
อาจารย์ ดร. นัฐวุฒิ สิงห์กุล
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
อาจารย์ ดร.จตุพร โคตรกนก
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก
อาจารย์ ดร.ศิวศิลป์ สิริจักรเศรษฐ์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม

หัวหน้าสาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนภางค์ ชุมดี
ผู้จัดการศูนย์สันสกฤตศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ
เลขานุการคณะโบราณคดี
นางสาว วรันดา แก้วหอมคำ