การบริหารงาน

คณบดีคณะโบราณคดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์
E-mail : inchan_d@su.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์ ดร. นฤพล หวังธงชัยเจริญ
E-mail : -
รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
E-mail : -
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรชัย คหกิจโกศล

E-mail : -
หัวหน้าภาควิชาโบราณคดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร
หัวหน้าภาควิชามานุษยวิทยา
อาจารย์ ดร. นัฐวุฒิ สิงห์กุล
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
อาจารย์ ดร.จตุพร โคตรกนก
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก
อาจารย์ ดร.ศิวศิลป์ สิริจักรเศรษฐ์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม

หัวหน้าสาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนภางค์ ชุมดี
ผู้จัดการศูนย์สันสกฤตศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ
เลขานุการคณะโบราณคดี
นางสาว วรันดา แก้วหอมคำ