การบริหารงาน

คณบดีคณะโบราณคดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์
E-mail : inchan_d@su.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 021054686 ต่อ 103001
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์ ดร. นฤพล หวังธงชัยเจริญ
E-mail : wangthongchai_n@su.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103002
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำไลทิพย์ ปัตตะพงศ์
E-mail : pattapong_k@su.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103003
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรชัย คหกิจโกศล
E-mail : khahakitkoson_a@su.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103004
หัวหน้าภาควิชาโบราณคดี
รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์

E-mail : suteerattana_k@su.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103028
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร
Email : chuvichean_p@su.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103048
หัวหน้าภาควิชามานุษยวิทยา
อาจารย์ ดร. นัฐวุฒิ สิงห์กุล
E-mail : singkul_n@su.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103053
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
อาจารย์ อาภาโสม ฉายแสงจันทร์
Email : chaisangjan_a@su.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103042
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก
อาจารย์ ดร.ศิวศิลป์ สิริจักรเศรษฐ์
Email : sirichakkaraset_s@su.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 021054686 ต่อ 103036
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม
E-mail : suthipinittharm_p@su.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 021054686 ต่อ 103031
หัวหน้าสาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนภางค์ ชุมดี
E-mail : chumdee_n@su.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 021054686 ต่อ 103050

ผู้จัดการศูนย์สันสกฤตศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ
E-mail : mangmeesukhsiri_s@su.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103047
เลขานุการคณะโบราณคดี
นางสาว วรันดา แก้วหอมคำ
E-mail : kaewhomkum_w@su.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 02-1054686 ต่อ 103005