นักศึกษาปริญญาบัณฑิต

นักศึกษาปริญญาบัณฑิต


1 คำร้องทั่วไป
ดาวน์โหลด

2 คำร้องขออนุญาตลงทะเบียนเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์ word   

ดาวน์โหลดไฟล์PDF

3 คำร้องทั่วไปแบบไม่ระบุ
ดาวน์โหลด

4 แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา
ดาวน์โหลด

5 คำร้องขอเปลี่ยนวิชาเอก
ดาวน์โหลดไฟล์ word
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

6 คำร้องขอฝึกงาน
ดาวน์โหลด

7 คำร้องขอเทียบหน่วยกิต
ดาวน์โหลด

8 คำร้องขอโอนหน่วยกิต
ดาวน์โหลด

9 คำร้องขอเก็บข้อมูล
ดาวน์โหลด

10 คำร้องขอผ่อนผันชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (วังท่าพระ)
ดาวน์โหลด

11 คำร้องขอสอบวิชาศึกษาทั่วไป (กรณีขาดสอบ)
ดาวน์โหลด

12 แบบคำร้องขอรับค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ
ดาวน์โหลด

13 แบบขอรับทุนการศึกษา
ดาวน์โหลด

14 เเบบขออนุมัติจัดโครงการ
ดาวน์โหลด

15 แบบเสนอรายละเอียดโครงการ
ดาวน์โหลด

16 แบบเสนอขออนุมัติบันทึกชั่วโมงกิจกรรม
ดาวน์โหลด

17 แบบขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือราชการ
ดาวน์โหลด

18 เเบบคำขออนุญาตใช้สถานที่
ดาวน์โหลด

19 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา
ดาวน์โหลด

20 แบบคำร้องขอกลับเข้าศึกษา
ดาวน์โหลด

21 แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา
ดาวน์โหลด

22 แบบคำร้องขอลาออก
ดาวน์โหลด

23 แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
ดาวน์โหลด