สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


Youtube: คลิกที่นี่ Facebook: คลิกที่นี่ โปสเตอร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ: คลิกที่นี่

หลักสูตรให้ความสำคัญในการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมรวมทั้งมีศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการศึกษาต่อในระดับสูง

ผศ. ดร.พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม (หัวหน้าสาขาวิชา)

ผศ. ดร.พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม

E-mail : suthipinittharm_p@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103031

ประวัติการศึกษา

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.A. (English), University of York Ph.D. (English), University of York

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

  • ปริทรรศน์นักทฤษฎีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสมัย, 2560-2561.
    ผู้วิจัย
   • วิศรุต พึ่งสุนทร
   • เมธาวี โหละสุต
   • พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
   • นันทนุช อุดมละมุล
   • ปิยฤดี ไชยพร
   • สันต์ สุวัจฉราภินันท์
   • ตามไท ดิลกวิทยรัตน์
   • ธร ปีติดล
   • รชฎ สาตราวุธ
   • สุรัช คมพจน์
   • ภาคิน นิมมานนรวงศ์

การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

 • เส้นแบ่งประเภทวรรณกรรมในนวนิยายเรื่อง Slow Man โดย เจ เอ็ม คุซซี. เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 10, จังหวัดสงขลา, หน้า 300-310, 8-9 กันยายน 2559.
 • J.M. Coetzee's Female Author Figures. Reading Coetzee's Women, Prato, Italy, pages 80-89, 27-29 September 2016.
 • เสียงจากกรงและเขาวงกตของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย: โลกโรแมนติกอันคับแคบของ ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต โดย วีรพร นิติประภา และคนแคระ โดย วิภาส ศรีทอง. เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 11, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, หน้า 271-282, 8-9 กันยายน 2560.
 • อิเลน สแกร์รี: เมื่อนักวรรณคดีสายมนุษยนิยมตีความสังคม. สลายรั้ว สร้างบ้าน สั่นกำแพง: สำรวจภูมิทัศน์ทฤษฎีร่วมสมัย, ห้อง ศศ.107 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, หน้า 91-119, 27 ตุลาคม 2561.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำไลทิพย์ ปัตตะพงศ์

E-mail : pattapong_k@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103040

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยศิลปากร ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Certificate in English for Academic Study, Auckland University of Technology, New Zealand Ph.D. (Education Studies), The University of Sydney, Australia

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

  • “การวิเคราะห์องค์ประกอบความเต็มใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี,” วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 30 (มกราคม 2558): หน้า 197-222.

ตำรา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • วันสำคัญทางประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา (Important Thai Dates: Traditions, Cultures, and Religions). 2557.
   ผู้เขียน
  • สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
  • กำไลทิพย์ ปัตตะพงศ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
  • อัญญรัตน์ อำพันพงษ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
  • ช่อบุญ สิริกชกร
  • นิโคลัส เนลสัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา บุญทวีเวช

E-mail : boonthavevej_p@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103037

ประวัติการศึกษา

Ph.D. (Comparative Literature) University of California, Riverside, USA (2012) อ.ม. (การแปลและการล่าม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548) อ.ม. (วรรณคดีอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535) อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2532)

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

  • การศึกษาสภาวะหลังอาณานิคมลาวในอาชญนิยายชุด “สิริ ไพบูน” ของ คอลิน คอตเทอริลล์, 2559-2560.

การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

  • Disjunctive Palimpsest: Tracing French Detective in Postcolonial Laos. The 2017 Annual Meeting of the American Comparative Literature Association (ACLA), Universiteit Utrecht, Utrecht, Netherlands, 6-9 July 2017.
  • Haunting Nation: Supernaturalism and Laoness in Siri Paiboun Crime Series. The 22nd Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia, The University of Sydney, Sydney, Australia, 3-5 July 2018.

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 • “Haunting Nation: Supernaturalism and Lao-ness in the Siri Paiboun Crime Series,” Mekong societies ปีที่ 14 ฉบับที่ 3. (กันยายน-ธันวาคม 2018): หน้า 42 - 63.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ ตรีพาสัย

E-mail : tripasai_p@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103041

ประวัติการศึกษา

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.ม. (ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Ph.D. (Education), Monash University, Australia

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

  • ผ้าขาวม้ากับย่ามเล่าเรื่อง : ผ้าทอ การฟื้นฟูวัฒนธรรม พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บ้านโคกสลุง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี, 2559-2561.

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 • “Phi Ta Khon Performing Gangnam Style Dance: A Case Study of the Impact of Tourism Industry on the Changing Cultural Meaning of Dansai’s Phi Ta Khon,” ดำรงวิชาการ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559): หน้า 121–147.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกียรตินาวิน ศรีธัญรัตน์

E-mail : sridhanyarat_k@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103033

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

  • การศึกษาเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างภาษาแม่และภาษาที่สองของนักศึกษาไทย, 2557-2559.

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 • “ACQUISITION OF ENGLISH FRICATIVES BY THAI UNIVERSITY STUDENTS,” Man In India volume 96 issue/No.1-2 (January 2016): pages 635-647.
 • “The acquisition of l2 fricatives in Thai learners' interlanguage,” 3L: Language, Linguistics, Literature volume 23 issue/No.1 (January 2017): pages 15-34.
 • “Thai Learners' Acquisition of L2 Collocations: An Interlanguage Perspective,” GEMA Online Journal of Language Studies volume 18 issue/No.1 (February 2018): pages 1-21.

อาจารย์ ดร.ณภัทร จิตไพศาลวัฒนา

E-mail : jitpaisarnwatta_n@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103033

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยศิลปากร M.A. (Digital Language and Literacies), Lancester University, United Kingdom ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

 • WHAT MAKES A SUCCESSFUL LANGUAGE LEARNER: A CASE STUDY. TEFL INTERNATIONAL CONFERRENCE : ELT : Pedadogies, Strategies, & Technologies, 2016, Phitsanulok, Thailand, pages 76 – 102, 29-31 July 2016.

อาจารย์ ดร.วรมาศ ธัญภัทรกุล

E-mail : tunpattrakul_w@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103037

ประวัติการศึกษา

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

อาจารย์ ดร. อมรรัตน์ อัมราลิขิต

E-mail : ammaralikit_a@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103032

ประวัติการศึกษา

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2563), ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2547), อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543)

ผลงานวิชาการ

โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

  • Sridhanyarat, K., Pathong, S., Suranakkharin, T., & Ammaralikit, A. (2021). “The Development of STEP, the CEFR-Based English Proficiency Test.” English Language Teaching, 14(7), 95-106.

อาจารย์ กฤษฎา ขำยัง

E-mail : kamyoung_k@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103032

ประวัติการศึกษา

ร.บ. (การระหว่างประเทศ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

  • สำรวจพื้นที่ทางสังคม: อัตลักษณ์ ปฏิบัติการ และภาพตัวแทน, 2562-2563.ผู้วิจัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันต์  สุวัจฉราภินันท์อาจารย์กฤษฎา  ขำยังอาจารย์กฤษณะ  วัฒนวันยูอาจารย์ ดร. กีรติ  ชื่นพิทยาธรอาจารย์ ดร. จิรันธนิน  กิติการองศาสตราจารย์ ดร. ปรานอม  ตันสุขานันท์อาจารย์ ดร. วิญญู  อาจรักษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพิชชา  โตวิวิชญ์
  • กึ่งอาณานิคมไทยปริทัศน์: ทฤษฎี ประวัติศาสตร์นิพนธ์ และวรรณกรรมศึกษา, 2560-2561.

การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

 • พัฒนาการของมโนทัศน์กึ่งอาณานิคมไทย. งานเสวนาวิชาการ 65 ปี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพมหานคร, 11-12 กรกฎาคม 2562.
 • Documenting from Below: The Everyday Life of Thai Train Travelling in Sompot Chidgasornpongse’s Railway Sleepers. AAS-in-ASIA Conference 2019, Association for Asian Studies, Bangkok, Thailand, 1-4 July 2019.
 • Semicolonial Miscegenate: The Making of Thai “New Ethnicities” in Aditya Assarat’s and Lee Chatametikool’s Films. 9th Biennial Association of Southeast Asian Cinemas Conference 2016, University of Nottingham, Kuala Lumpur, Malaysia, 19-23 July 2016.

อาจารย์ พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม

E-mail : wongaram_p@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103031

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.ม. (ภาษาศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

 • การพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้ผ่านเกมส์เข้าสู่การรับรู้หน่วยเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ, 2561-2562.

อาจารย์ อัญญรัตน์ อำพันพงษ์

E-mail : ampanpong_a@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103040

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

ตำรา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • วันสำคัญทางประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา (Important Thai Dates: Traditions, Cultures, and Religions). 2557.
   ผู้เขียน
  • สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
  • กำไลทิพย์ ปัตตะพงศ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
  • อัญญรัตน์ อำพันพงษ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
  • ช่อบุญ สิริกชกร
  • นิโคลัส เนลสัน

Dr. Andrew Calvert Haggerstone

E-mail : -

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103040

ประวัติการศึกษา

Doctor of Philosophy in Philosophy,University of York ประเทศสหราชอาณาจักร

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

ตำรา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ

Mr. Don Remo Kembry

E-mail : -

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103040

ประวัติการศึกษา

2015 PGCE (Post Graduate Certificate in Education), University of Brighton, UK

2006 TEFL – (Certificate to Teach English as a foreign language) University of Washington, NZ

1996 BA (Hons) – (Cultural Studies), University of East London, UK

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

ตำรา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ

Mr. Peter David Fama

E-mail : -

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103037

ประวัติการศึกษา

Bachelor of Science,Trent University ประเทศแคนาดา

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

ตำรา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ