สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


หลักสูตรมีความสำคัญในการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมรวมทั้งมีศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการศึกษาต่อในระดับสูง

ผศ. ดร.พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม (หัวหน้าสาขาวิชา)

ผศ. ดร.พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.A. (English), University of York Ph.D. (English), University of York

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

  • ปริทรรศน์นักทฤษฎีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสมัย, 2560-2561.
    ผู้วิจัย
   • วิศรุต พึ่งสุนทร
   • เมธาวี โหละสุต
   • พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
   • นันทนุช อุดมละมุล
   • ปิยฤดี ไชยพร
   • สันต์ สุวัจฉราภินันท์
   • ตามไท ดิลกวิทยรัตน์
   • ธร ปีติดล
   • รชฎ สาตราวุธ
   • สุรัช คมพจน์
   • ภาคิน นิมมานนรวงศ์

การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

 • เส้นแบ่งประเภทวรรณกรรมในนวนิยายเรื่อง Slow Man โดย เจ เอ็ม คุซซี. เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 10, จังหวัดสงขลา, หน้า 300-310, 8-9 กันยายน 2559.
 • J.M. Coetzee's Female Author Figures. Reading Coetzee's Women, Prato, Italy, pages 80-89, 27-29 September 2016.
 • เสียงจากกรงและเขาวงกตของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย: โลกโรแมนติกอันคับแคบของ ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต โดย วีรพร นิติประภา และคนแคระ โดย วิภาส ศรีทอง. เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 11, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, หน้า 271-282, 8-9 กันยายน 2560.
 • อิเลน สแกร์รี: เมื่อนักวรรณคดีสายมนุษยนิยมตีความสังคม. สลายรั้ว สร้างบ้าน สั่นกำแพง: สำรวจภูมิทัศน์ทฤษฎีร่วมสมัย, ห้อง ศศ.107 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, หน้า 91-119, 27 ตุลาคม 2561.

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะณัฐ สุคนธมาน

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

M.A. (Linguistics), University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A.

Ph.D. (Education), University of Illinois at Urbana - Champaign, U.S.A.

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  การนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ เชิงสาธารณะ / เชิงนโยบาย / เชิงพาณิชย์ / คุณค่าทางจิตใจ (งานศิลปะ) / เชิงวิชาการ / ชุมชนพื้นที่

 • หนังสือ Gold Fields of Siam: Collection of Digitized Maps and Diaries of Phra Sarasasana Balakhandh (Colonel G.E. Gerini), (เป็นคู่มือท่องเที่ยวอ่าวไทยฝั่งตะวันตกและสำหรับผู้ประกอบการในชุมชนพื้นที่ ในจังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ ใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์), หน่วยงานวัฒนธรรม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย และประเทศอิตาลี ประมาณเกือบ 200 แห่ง, ตุลาคม 2560.
   ผู้วิจัย
  • กนกวรรณ เยรินี ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
  • ปิยะณัฐ สุคนธมาน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
  • วรันดา แก้วหอมคำ สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี
  • สุธาทิพย์ แสงเดชะ หน่วยนโยบายและแผน งานแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี
  • ชาลิสา สุวรรณกิจ หน่วยการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี
  • วลัยภรณ์ เสงี่ยมจิตต์ หน่วยบริการวิชาการและวิจัย งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี
 • Interactive eBook QR ชื่อ Gold Fields of Siam: Collection of Digitized Maps and Diaries of Phra Sarasasana Balakhandh (Colonel G.E. Gerini) เผยแพร่ใน websites, online social media และ social networking service platform, (สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกใช้เป็นคู่มือการท่องเที่ยวอ่าวไทยฝั่งตะวันตกและสำหรับผู้ประกอบการในชุมชนพื้นที่ "Gold Fields of Siam" ในจังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ ใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์), ตุลาคม 2560.
   ผู้วิจัย
  • กนกวรรณ เยรินี ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
  • ปิยะณัฐ สุคนธมาน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
  • วรันดา แก้วหอมคำ สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี
  • สุธาทิพย์ แสงเดชะ หน่วยนโยบายและแผน งานแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี
  • ชาลิสา สุวรรณกิจ หน่วยการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี
  • วลัยภรณ์ เสงี่ยมจิตต์ หน่วยบริการวิชาการและวิจัย งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี

รองศาสตราจารย์ กนกวรรณ เยรินี

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ม. (วรรณคดีอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Certificazione Ufficiale : il Corso Italiano Universita per Stranieri di Siena, Italia

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

 • นิราศเยรินีวรรณา (G.E. Gerini's Poetics of Niras). การประชุมวิชาการระดับชาติ พิพิธพรรณวรรณา :ความทรงจำและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล, สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์, หน้า 165-190, 16 สิงหาคม 2556.
 • การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 • “Les Paroles «D'Errance Rhizomatique» de G.E. Gerini: Du parler Multilingue,” LES ORIENTS DÉSORIENTÉS (January 2013): pages 71-89.
 • “ดาบและดินสอเคยเป็นคู่กันเสมอ : การเขียนเพื่อสยามของเยรินี,” เมืองโบราณ ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2556): หน้า 79 - 95.
 • “G.E. Gerini's “Tales of Rhizomatic Errantry: Multilingually Spoken,” LES ORIENTS DÉSORIENTÉS (January 2016): pages 1-16.
 • “Reconstructing G.E Gerini's Roles as the Commissioner-General to H.M. the King of Siam at the Turin International Exhibition, 1911: A Point of View of Manuscripts on Microfilm,” LES ORIENTS DÉSORIENTÉS (disorienting the Orient) (December 2018): pages 1-17.
 • การนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ เชิงสาธารณะ / เชิงนโยบาย / เชิงพาณิชย์ / คุณค่าทางจิตใจ (งานศิลปะ) / เชิงวิชาการ / ชุมชนพื้นที่

 • หนังสือ Gold Fields of Siam: Collection of Digitized Maps and Diaries of Phra Sarasasana Balakhandh (Colonel G.E. Gerini), (เป็นคู่มือท่องเที่ยวอ่าวไทยฝั่งตะวันตกและสำหรับผู้ประกอบการในชุมชนพื้นที่ ในจังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ ใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์), หน่วยงานวัฒนธรรม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย และประเทศอิตาลี ประมาณเกือบ 200 แห่ง, ตุลาคม 2560.
   ผู้วิจัย
  • กนกวรรณ เยรินี ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
  • ปิยะณัฐ สุคนธมาน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
  • วรันดา แก้วหอมคำ สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี
  • สุธาทิพย์ แสงเดชะ หน่วยนโยบายและแผน งานแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี
  • ชาลิสา สุวรรณกิจ หน่วยการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี
  • วลัยภรณ์ เสงี่ยมจิตต์ หน่วยบริการวิชาการและวิจัย งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี
 • Interactive eBook QR ชื่อ Gold Fields of Siam: Collection of Digitized Maps and Diaries of Phra Sarasasana Balakhandh (Colonel G.E. Gerini) เผยแพร่ใน websites, online social media และ social networking service platform, (สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกใช้เป็นคู่มือการท่องเที่ยวอ่าวไทยฝั่งตะวันตกและสำหรับผู้ประกอบการในชุมชนพื้นที่ "Gold Fields of Siam" ในจังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ ใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์), ตุลาคม 2560.
   ผู้วิจัย
  • กนกวรรณ เยรินี ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
  • ปิยะณัฐ สุคนธมาน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
  • วรันดา แก้วหอมคำ สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี
  • ชาลิสา สุวรรณกิจ หน่วยการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี
  • วลัยภรณ์ เสงี่ยมจิตต์ หน่วยบริการวิชาการและวิจัย งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ ตรีพาสัย

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ม. (ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Ph.D. (Education), Monash University, Australia

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

 • ผ้าขาวม้ากับย่ามเล่าเรื่อง : ผ้าทอ การฟื้นฟูวัฒนธรรม พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บ้านโคกสลุง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี, 2559-2561.
 • การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 • “Phi Ta Khon Performing Gangnam Style Dance: A Case Study of the Impact of Tourism Industry on the Changing Cultural Meaning of Dansai’s Phi Ta Khon,” ดำรงวิชาการ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559): หน้า 121–147.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา บุญทวีเวช

Ph.D. (Comparative Literature) University of California, Riverside, USA (2012) อ.ม. (การแปลและการล่าม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548) อ.ม. (วรรณคดีอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535) อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2532)

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

  • การศึกษาสภาวะหลังอาณานิคมลาวในอาชญนิยายชุด “สิริ ไพบูน” ของ คอลิน คอตเทอริลล์, 2559-2560.

การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

  • Disjunctive Palimpsest: Tracing French Detective in Postcolonial Laos. The 2017 Annual Meeting of the American Comparative Literature Association (ACLA), Universiteit Utrecht, Utrecht, Netherlands, 6-9 July 2017.
  • Haunting Nation: Supernaturalism and Laoness in Siri Paiboun Crime Series. The 22nd Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia, The University of Sydney, Sydney, Australia, 3-5 July 2018.

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 • “Haunting Nation: Supernaturalism and Lao-ness in the Siri Paiboun Crime Series,” Mekong societies ปีที่ 14 ฉบับที่ 3. (กันยายน-ธันวาคม 2018): หน้า 42 - 63.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำไลทิพย์ ปัตตะพงศ์

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Certificate in English for Academic Study, Auckland University of Technology, New Zealand

Ph.D. (Education Studies), The University of Sydney, Australia

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 • “การวิเคราะห์องค์ประกอบความเต็มใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี,” วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 30 (มกราคม 2558): หน้า 197-222.
 • ตำรา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • วันสำคัญทางประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา (Important Thai Dates: Traditions, Cultures, and Religions). 2557.
   ผู้เขียน
  • สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
  • กำไลทิพย์ ปัตตะพงศ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
  • อัญญรัตน์ อำพันพงษ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
  • ช่อบุญ สิริกชกร
  • นิโคลัส เนลสัน

อาจารย์ ดร. อมรรัตน์ อัมราลิขิต

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยศิลปากร ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

อาจารย์ ดร.วรมาศ ธัญภัทรกุล

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

อาจารย์ กฤษฎา ขำยัง

ร.บ. (การระหว่างประเทศ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

  • สำรวจพื้นที่ทางสังคม: อัตลักษณ์ ปฏิบัติการ และภาพตัวแทน, 2562-2563.ผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันต์  สุวัจฉราภินันท์ อาจารย์กฤษฎา  ขำยัง อาจารย์กฤษณะ  วัฒนวันยู อาจารย์ ดร. กีรติ  ชื่นพิทยาธร อาจารย์ ดร. จิรันธนิน  กิติกา รองศาสตราจารย์ ดร. ปรานอม  ตันสุขานันท์ อาจารย์ ดร. วิญญู  อาจรักษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพิชชา  โตวิวิชญ์
  • กึ่งอาณานิคมไทยปริทัศน์: ทฤษฎี ประวัติศาสตร์นิพนธ์ และวรรณกรรมศึกษา, 2560-2561.

การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

 • พัฒนาการของมโนทัศน์กึ่งอาณานิคมไทย. งานเสวนาวิชาการ 65 ปี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพมหานคร, 11-12 กรกฎาคม 2562.
 • Documenting from Below: The Everyday Life of Thai Train Travelling in Sompot Chidgasornpongse’s Railway Sleepers. AAS-in-ASIA Conference 2019, Association for Asian Studies, Bangkok, Thailand, 1-4 July 2019.
 • Semicolonial Miscegenate: The Making of Thai “New Ethnicities” in Aditya Assarat’s and Lee Chatametikool’s Films. 9th Biennial Association of Southeast Asian Cinemas Conference 2016, University of Nottingham, Kuala Lumpur, Malaysia, 19-23 July 2016.

อาจารย์ อัญญรัตน์ อำพันพงษ์

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  ตำรา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • วันสำคัญทางประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา (Important Thai Dates: Traditions, Cultures, and Religions). 2557.
   ผู้เขียน
  • สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
  • กำไลทิพย์ ปัตตะพงศ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
  • อัญญรัตน์ อำพันพงษ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
  • ช่อบุญ สิริกชกร
  • นิโคลัส เนลสัน

อาจารย์ เกียรตินาวิน ศรีธัญรัตน์

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

 • การศึกษาเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างภาษาแม่และภาษาที่สองของนักศึกษาไทย, 2557-2559.
 • การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 • “ACQUISITION OF ENGLISH FRICATIVES BY THAI UNIVERSITY STUDENTS,” Man In India volume 96 issue/No.1-2 (January 2016): pages 635-647.
 • “The acquisition of l2 fricatives in Thai learners' interlanguage,” 3L: Language, Linguistics, Literature volume 23 issue/No.1 (January 2017): pages 15-34.
 • “Thai Learners' Acquisition of L2 Collocations: An Interlanguage Perspective,” GEMA Online Journal of Language Studies volume 18 issue/No.1 (February 2018): pages 1-21.

อาจารย์ ณภัทร จิตไพศาลวัฒนา

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยศิลปากร M.A. (Digital Language and Literacies), Lancester University, United Kingdom

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

 • WHAT MAKES A SUCCESSFUL LANGUAGE LEARNER: A CASE STUDY. TEFL INTERNATIONAL CONFERRENCE : ELT : Pedadogies, Strategies, & Technologies, 2016, Phitsanulok, Thailand, pages 76 – 102, 29-31 July 2016.

อาจารย์ พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.ม. (ภาษาศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

 • การพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้ผ่านเกมส์เข้าสู่การรับรู้หน่วยเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ, 2561-2562.

ศราวุธ มณีฉาย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์