ภาควิชามานุษยวิทยา

ภาควิชามานุษยวิทยา


Youtube:- Facebook: คลิกที่นี่ โปสเตอร์ สาขาวิชามานุษยวิทยา: คลิกที่นี่

สาขาวิชามานุษยวิทยาเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์เพื่อทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นโดยเน้นการศึกษาวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายเพื่อนำไปสู่การยอมรับในความแตกต่างและเข้าใจสังคมวัฒนธรรมตามบริบทเงื่อนไขเฉพาะพื้นที่ การศึกษาในหลักสูตรนี้จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชน สังคมและผู้คน

อาจารย์ ดร.นัฐวุฒิ สิงห์กุล

Email : singkul_n@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103053

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สม.ม. (มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปร.ด.(สังคมศาสตร์และสุขภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

 • การเดินทางของชีวิต : ความหมายต่อความชราภาพและการใช้ชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุไทดำ, 2560-2561
 • ประสบการณ์ชีวิต ความหมายและปฏิบัติการต่อความชราภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทโซ่งในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย, 2560-2561
 • พลวัตชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงภาคตะวันตกของไทย ระยะที่ 1 พื้นที่่ศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี อุทัยธานี และนครสวรรค์, 2561-2562 ผู้วิจัย
  1. นัฐวุฒิ สิงห์กุล ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี
  2. วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์ ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี
 • การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

 • แรงงานอารมณ์: เซ็กส์ข้ามแดน อำนาจและการต่อรองในเพศพาณิชย์ข้ามพรมแดนของผู้หญิงแรงงานทางเพศข้ามชาติลาว กรณีศึกษา พื้นที่ชายแดนแห่งหนึ่งของประเทศไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12, อาคารวชิราวุธ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, หน้า 62-91, 7-8 กันยายน 2561.

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ พึ่งประชา

Email : phungpracha_e@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103049

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

สม.ม. (มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

 • การสร้างศักยภาพของครัวเรือนในระบบผลิตทางการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร: กรณีศึกษาหมู่บ้านก้างปลา อ.ด่านซ้าย จ.เลย, 2559-2560
 • เขียนข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์, 2559-2560
 • โครงการแผนยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำหมันโดยเครือข่ายทางสังคม, 2560
 • การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและหมู่บ้านต้นแบบการผลิตและการตลาดสีเขียวมาตรฐานด่านซ้ายกรีนเนต โดยประยุกต์ใช้แนวทางระบบการรับรองมาตรฐานอย่างมีส่วนร่วม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย, 2560-2561
 • โครงการ "การจัดทำวีดีทัศน์ ชุด "ด่านซ้ายกรีนเนตฯ", 2560-2561
 • การขับเคลื่อนเกษตรผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงและลดภาระหนี้สินของเกษตรกรอย่างยั่งยืน, 2561-2563
 • ตำรา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • จากป่าสู่ครัวไทด่าน. รุ่งแสงธุรกิจการพิมพ์, 2557, 298 หน้า
 • การจัดการลุ่มน้ำหมันโดยเครือข่ายทางสังคม. รุ่งแสงธุรกิจการพิมพ์, 2559, 299 หน้า
 • โครงการ "เขียนข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์" (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ว่าจ้าง). 2559
 • มานุษยวิทยานิเวศ: ภูมิปัญญาและความมั่นคงทางอาหาร. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559, 148 หน้า
 • แผนยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำหมันโดยเครือข่ายทางสังคม. รุ่งแสงธุรกิจการพิมพ์, 2560, 109 หน้า
 • สมาร์ทฟาร์มเมอร์: เกษตรทางเลือกและความมั่นคงทางอาหารของชุมชนอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย. รุ่งแสงธุรกิจการพิมพ์, 2560, 167 หน้า
 • การได้รับรางวัลจากผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

 • งานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย. ผลงานวิจัยเด่น ด้านชุมชนและพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลศิริ อรุณภาคย์

E-mail : arunpark_k@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103049

ประวัติการศึกษา

ร.บ. (บริหารรัฐกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศศ.ม. (มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์

Email : inchan_d@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103052

ประวัติการศึกษา

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สม.ม. (มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปร.ด. (สหวิทยาการ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

 • ข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์กะซอง กลุ่มชาติพันธุ์ซำเร และกลุ่มชาติพันธุ์พม่าชายแดน (อ.แม่สอด จ.ตาก) เผยแพร่ในฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย), 2559-2560
 • ตัวแบบการพัฒนานโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อการสร้างความยุติธรรมทางสังคม กรณีศึกษาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากและจังหวัดตราด, 2559-2560
 • การเปลี่ยนแปลงประเพณีและพิธีกรรม "เม-ด้ำ-เม-ผี" ของคนไทอาหม รัฐอัสสัม อินเดีย, 2560-2561
 • พลวัตชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงภาคตะวันตกของไทย ระยะที่ 1 พื้นที่่ศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี, 2561-2562
 • ตำรา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • โครงการ "ข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์กะซอง กลุ่มชาติพันธุ์ซำเร และกลุ่มชาติพันธุ์พม่าชายแดน (อ.แม่สอด จ.ตาก) เผยแพร่ในฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย" (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ว่าจ้าง), 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา จันทรุพันธุ์

Email : chantaruphan_p@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103051

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (สังคมวิทยา - มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศศ.ม. (มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง

E-mail : sirisakdamkoeng_p@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103051

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศศ.ม. (มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปร.ด. (มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

 • โครงการวิจัยและประเมินผลโครงการทักษะวัฒนธรรมในพื้นที่นำร่อง 3 ปี (อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี), 2559-2562 ผู้วิจัย
  1. แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี
  2. นิศาชล ชัยมงคล
 • การประเมินผลงานบริการปรึกษาทางเลือกทางโทรศัพท์โครงการพัฒนาบริการปรึกษาทางเลือกทางโทรศัพท์และเครือข่ายส่งต่อบริการสำหรับวัยรุ่น และสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม, 2560-2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชินวร ฟ้าดิษฐี

E-mail : fardittee_c@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 021054686 ต่อ 103049

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (มานุษยวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร

สม.ม. (มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

 • ความเชื่อปู่ฤาษีบรมครู: กรณีศึกษาตำหนักปู่ฤาษีบรมครู ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี, 2559-2560
 • การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 • “7 ปี ที่พ้นผ่าน กับการบริโภคสินค้าที่จับต้องไม่ได้,” ใน สาส์นมานุษยวิทยา 40 ปี : มานุษยวิทยาวังท่าพระ หนังสือรวมบทความจากคณาจารย์ และศิษย์เก่า ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (พฤษภาคม 2557): หน้า 265-294

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์

montrivade_v@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103052

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.ม. (พัฒนาชนบทศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

 • การเมืองเรื่องน้ำ : กรณีศึกษาชุมชนเกษตรกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี, 2560-2561
 • สวนชานเมืองสู่สวนกลางเมือง: การดำรงอยู่ของการทำสวนในพื้นที่ธนบุรี, 2560-2561
 • พลวัตชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงภาคตะวันตกของไทย ระยะที่ 1 พื้นที่่ศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี อุทัยธานี และนครสวรรค์, 2561-2562 ผู้วิจัย
  1. นัฐวุฒิ สิงห์กุล ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี
  2. วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์ ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี
 • การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

 • ภาพอดีตของบ้านสวนริมคลองบางเชือกหนัง ตลิ่งชัน. ธนบุรีในวัฏจักรการเปลี่ยนแปลง: มองผ่านชีวิตคนและชุมชน, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, หน้า 63-81. 2-3 มีนาคม 2561
 • การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 • “ภูมิรู้ว่าด้วยการจัดการอาการเจ็บป่วยและนัยยะความหมายที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในชุมชนชนบท : กรณีศึกษา บ้านโคก ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี,” (ใน) สนาม หนังสือรวมบทความทางมานุษยวิทยา ในบริบทของสนามที่หลากหลาย (ธันวาคม 2559): หน้า 161-173
 • ตำรา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • "ฉันเรียนรู้อะไรจากการเดินทางไป "ด่านสิงขร," ใน สีสันพหุวัฒนธรรมบนรอยทาง อาเซียน สหภาพยุโรป เอเชีย. 2561
 • "ดอกโสนริมคลอง," ใน สีสันพหุวัฒนธรรมบนรอยทาง อาเซียน สหภาพยุโรป เอเชีย. 2561

อาจารย์ ดร. ณีรนุช แมลงภู่

E-mail : malangpoo_n@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103052

ประวัติการศึกษา

PhD (Anthropology) University of Wisconsin - Madison, Anthropology Dissertation: “Nationalism and Tourism: The Case of Thai Buddhist Pilgrimage in Myanmar” MA (Anthropology) University of Wisconsin, Madison, Anthropology อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

 • 2022 14th International Conference on Thai Studies, Kyoto, Japan Paper title: Buddhist Construction and Bhuddha-phanit: the acceleration of religious commodification in Thailand
 • 2019 AAS - in - Asia 2019, Bangkok Paper title: Thep Thanchai: Thai pilgrimage to Myanmar and religious acceleration in Thailand
 • 2018 Invited workshop “Interrogating Buddhism and Nationalism” Modern Burmese Studies Program, University of Oxford, UK Paper title: Thai Pilgrimage Tourism to Myanmar: Buddhism and the Change of Thai Nationalism

อาจารย์ ธัญธีรา ลักษมณาภา

E-mail : yimamnuay_t@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103051

ประวัติการศึกษา

ค.บ. (สังคม - ฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.ม. (มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

 • อัตลักษณ์ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในวิถีพุทธ กรณีศึกษา ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี, 2560-2561.

อาจารย์ ศศิธร ศิลป์วุฒยา

E-mail : sinvuttaya_s@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103053

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (มานุษยวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร

สม.ม. (มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

 • การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554, 2558-2559. ผู้วิจัย
  1. อรวรรณ บุญยฤทธิ์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
  2. ชวลิต ขาวเขียว ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี
  3. ศศิธร ศิลป์วุฒยา ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี
  4. ชินาพัจน์ ศรีวิลัย หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี
  5. ภคมน เสงี่ยมจิตต์ หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี
  6. วันวิสาข์ ชนะประเสริฐ หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ งานบริการการศึกษา คณะโบราณคดี
 • โครงการเก็บข้อมูลเชิงวัฒนธรรม : ระบบเศรษฐกิจกับย่านการค้าเก่า กรณีศึกษาชุมชนบางลำพู ท่าเตียน และปากคลองตลาด, 2560
 • ความเป็นเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าและผู้คนย่านธนบุรี กรณีศึกษาชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี, 2560-2561
 • การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

 • โครงการคลังข้อมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมระยอง, 2561 ผู้วิจัย
  1. กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี
  2. ประภัสสร์ ชูวิเชียร ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
  3. อุเทน วงศ์สถิตย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี b4. ศศิธร ศิลป์วุฒยา ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี
 • การสำรวจและสังเคราะห์ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวในการพัฒนาเมืองสมุทรสาคร, 2561-2562 ผู้วิจัย
  1. นายสุวันชัย แสงสุขเอี่ยม
  2. ศศิธร ศิลป์วุฒยา ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี
  3. อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
  4. ประภัสสร์ ชูวิเชียร ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
 • โครงการศึกษาข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ชุมชนท่าฉลอมและริมฝั่งมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร, 2561-2562
 • การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

 • เมืองธนบุรี เส้นทางการค้า และความหลากหลายของผู้คน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านปูน ย่านบางยี่ขัน. ธนบุรีในวัฏจักรการเปลี่ยนแปลง : มองผ่านชีวิตคนและชุมชน, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, หน้า 36-62, 2-3 มีนาคม 2561
 • ตำรา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • อุปาทวาทศมาสโคลงดั้น: บทกวีว่า "ด้วยอารมณ์ และพิศวาสรัก". 2560.