หน้าหลัก

คณะโบราณคดี

คณะโบราณคดี ตั้งขึ้นเป็นคณะที่ 3 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2498 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตนักโบราณคดีไปปฏิบัติงาน ดูแลรับผิดชอบการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณ สถานอันเป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ

คณะโบราณคดี

คณะโบราณคดี ตั้งขึ้นเป็นคณะที่ 3 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2498 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตนักโบราณคดีไปปฏิบัติงาน ดูแลรับผิดชอบการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณ สถานอันเป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ

ข่าวสารล่าสุด

ดูข่าวสารทั้งหมด

โบราณคดี

พัฒนาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญด้านโบราณคดีและให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชาติ

ประวัติศาสตร์ศิลปะ

หลักสูตรประวัติศาสตร์ศิลปะ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านศิลปกรรมในขณะที่ปัจจุบันโบราณวัตถุสถานอันเป็นมรดกสำคัญของชาติและของโลกนับวันจะถูกทำลายสูญหายไปเนื่องด้วยคนไม่เห็นคุณค่าหลักสูตรดังกล่าวจึงออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษา “เห็นคุณค่า”และช่วยกันอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวให้คงอยู่สืบไป

มานุษยวิทยา

สาขาวิชามานุษยวิทยาเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์เพื่อทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นโดยเน้นการศึกษาวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายเพื่อนำไปสู่การยอมรับในความแตกต่างและเข้าใจสังคมวัฒนธรรมตามบริบทเงื่อนไขเฉพาะพื้นที่ การศึกษาในหลักสูตรนี้จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชน สังคมและผู้คน

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคือการศึกษาเรียนรู้พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นเพื่อให้เข้าใจผู้คนชุมชนวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับท้องถิ่นด้วยกัน ท้องถิ่นกับสังคมเมืองสังคมประเทศ สังคมอาเซียน และสังคมโลก

ภาษาไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเป็นหลักสูตรที่นอกจากจะศึกษาภาษาและวรรณคดีไทยแล้ว ยังบูรณาการการศึกษาและการวิจัยด้านภาษาและวรรณคดีไทยกับการเรียนรู้ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รวมทั้งเป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาจารึกและเอกสารโบราณ อันเป็นข้อมูลสำคัญในการศึกษาโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของไทย ปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรที่มีศักยภาพในด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย ภาษาศาสตร์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านจารึกและอักษรโบราณ

ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรมีความสำคัญในการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมรวมทั้งมีศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการศึกษาต่อในระดับสูง

ภาษาฝรั่งเศส

ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาสากลและเป็นหนึ่งในภาษาต่างประเทศที่มีความสำคัญในปัจจุบัน เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสและประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสล้วนมีบทบาทด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและเทคโนโลยีต่อประชาคมโลก ดังนั้นความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาฝรั่งเศส รวมถึงความเข้าใจในทัศนคติ ปรัชญาการดำรงชีวิต ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของประเทศฝรั่งเศส จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ภาษา ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อให้สามารถปรับและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมในสังคมไทย

กิจกรรมคณะ

ดูกิจกรรมทั้งหมด