หน้าหลัก

“ส่งเสริม สร้างสรรค์ สืบสาน” องค์ความรู้ด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

“ส่งเสริม สร้างสรรค์ สืบสาน” องค์ความรู้ด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ยกระดับคณะโบราณคดีสู่ความเป็นเลิศทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ศิลปวัฒนธรรม ภาษาและจารึก บูรณาการงานวิจัย นวัตกรรมสร้างสรรค์ และผลิตบัณฑิตสู่สังคมระดับชาติและนานาชาติ

“ส่งเสริม สร้างสรรค์ สืบสาน” องค์ความรู้ด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

“ส่งเสริม สร้างสรรค์ สืบสาน” องค์ความรู้ด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ข่าวสารล่าสุด

โบราณคดี

Youtube: Facebook: คลิกที่นี่
พัฒนาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญด้านโบราณคดีและให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชาติ

ประวัติศาสตร์ศิลปะ

Youtube: Facebook: คลิกที่นี่

หลักสูตรประวัติศาสตร์ศิลปะ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านศิลปกรรมในขณะที่ปัจจุบันโบราณวัตถุสถานอันเป็นมรดกสำคัญของชาติและของโลกนับวันจะถูกทำลายสูญหายไปเนื่องด้วยคนไม่เห็นคุณค่าหลักสูตรดังกล่าวจึงออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษา “เห็นคุณค่า”และช่วยกันอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวให้คงอยู่สืบไป

มานุษยวิทยา

Youtube: Facebook: คลิกที่นี่
สาขาวิชามานุษยวิทยาเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์เพื่อทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นโดยเน้นการศึกษาวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายเพื่อนำไปสู่การยอมรับในความแตกต่างและเข้าใจสังคมวัฒนธรรมตามบริบทเงื่อนไขเฉพาะพื้นที่ การศึกษาในหลักสูตรนี้จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชน สังคมและผู้คน

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

Youtube: Facebook: คลิกที่นี่

การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคือการศึกษาเรียนรู้พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นเพื่อให้เข้าใจผู้คนชุมชนวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับท้องถิ่นด้วยกัน ท้องถิ่นกับสังคมเมืองสังคมประเทศ สังคมอาเซียน และสังคมโลก

ภาษาไทย

Youtube: Facebook: คลิกที่นี่

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเป็นหลักสูตรที่นอกจากจะศึกษาภาษาและวรรณคดีไทยแล้ว ยังบูรณาการการศึกษาและการวิจัยด้านภาษาและวรรณคดีไทยกับการเรียนรู้ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รวมทั้งเป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาจารึกและเอกสารโบราณ อันเป็นข้อมูลสำคัญในการศึกษาโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของไทย ปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรที่มีศักยภาพในด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย ภาษาศาสตร์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านจารึกและอักษรโบราณ

ภาษาอังกฤษ

Youtube: คลิกที่นี่ Facebook คลิกที่นี่

หลักสูตรให้ความสำคัญในการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมรวมทั้งมีศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการศึกษาต่อในระดับสูง

ภาษาฝรั่งเศส

Youtube: Facebook: คลิกที่นี่

ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาสากลและเป็นหนึ่งในภาษาต่างประเทศที่มีความสำคัญในปัจจุบัน เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสและประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสล้วนมีบทบาทด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและเทคโนโลยีต่อประชาคมโลก ดังนั้นความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาฝรั่งเศส รวมถึงความเข้าใจในทัศนคติ ปรัชญาการดำรงชีวิต ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของประเทศฝรั่งเศส จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ภาษา ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อให้สามารถปรับและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมในสังคมไทย

ขอแสดงความยินดี

Youtube channel: Archaeovative Silpakorn