หน้าหลัก

“ส่งเสริม สร้างสรรค์ สืบสาน” องค์ความรู้ด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

“ส่งเสริม สร้างสรรค์ สืบสาน” องค์ความรู้ด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ยกระดับคณะโบราณคดีสู่ความเป็นเลิศทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ศิลปวัฒนธรรม ภาษาและจารึก บูรณาการงานวิจัย นวัตกรรมสร้างสรรค์ และผลิตบัณฑิตสู่สังคมระดับชาติและนานาชาติ

“ส่งเสริม สร้างสรรค์ สืบสาน” องค์ความรู้ด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

“ส่งเสริม สร้างสรรค์ สืบสาน” องค์ความรู้ด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ยกระดับคณะโบราณคดีสู่ความเป็นเลิศทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ศิลปวัฒนธรรม ภาษาและจารึก บูรณาการงานวิจัย นวัตกรรมสร้างสรรค์ และผลิตบัณฑิตสู่สังคมระดับชาติและนานาชาติ

หลักสูตร

เมนูแนะนำ

Youtube channel: Archaeovative Silpakorn

 

DEAN’S TALK

” เราจะพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยควบคู่กับการบริการวิชาการด้านโบราณคดีที่หลากหลาย “
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์

คณบดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร