พันธกิจ

พันธกิจ

 1. สร้างความเป็นเลิศทางด้านการศึกษา เน้นพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
  ที่ผสมผสานระหว่างศิลป์และศาสตร์ ให้บัณฑิตมีความรู้ในวิชาชีพระดับสากล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 2. ผลิตและสร้างสรรค์งานวิจัย ผลงานทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ สร้างประโยชน์
  ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ และให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายให้แก่ภาครัฐและเอกชน
 3. จัดบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และภาษา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
  รวมถึง พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมให้เกิดความยั่งยืน
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส
  ตรวจสอบได้ และประชาคมโบราณคดีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ