ขอความร่วมมือบัณฑิตของคณะโบราณคดี ที่จบปีการศึกษา 2563 ทำแบบสอบถาม จำนวน 2 เรื่อง1) แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2563

https://employ.mhesi.go.th

** หมายเหตุ : ข้อมูลของบัณฑิตทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ  บัณฑิตสามารถดูขั้นตอนการตอบแบบสอบถามได้ที่นี่

ขั้นตอนการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ และ

ลิ้งก์ที่ 2

2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

https://forms.gle/UmiYBH35tMSADJbC9