ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์ คณบดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและวัฒนธรรม ระหว่าง สมาคมอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารตวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทรฺ์ คณบดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและวัฒนธรรม ระหว่าง สมาคมอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต เพื่อความก้าวหน้าและเผยเพร่ผลงานทางวิชาการและด้านวัฒนธรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณบดี