การ กำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร เเละการกำหนดให้บริการรับและคืนชุดครุยวิทยฐานะฯประจำปีการศึกษา 2563การกำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 และคณะโบราณคดีได้กำหนดวันซ้อมย่อยคณะวิชา ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุม
วังท่าพระ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. นั้น
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน คณะโบราณคดี จึงขอความร่วมมือจากบัณฑิตคณะโบราณคดี ในการเตรียมตัวสำหรับการซ้อมในวันดังกล่าว ดังนี้
1. ขอความร่วมมือบัณฑิตโบราณคดีทุกคน ตอบแบบสำรวจจำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 เพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมงานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ ที่ลิงก์ https://forms.gle/6HDiUH4t77upAUsW9
ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
2. ศึกษาระเบียบการแต่งกายที่ถูกต้อง รวมไปถึงวิธีปฏิบัติ ข้อกำหนดและข้อห้ามต่างๆ มาล่วงหน้า เพื่อที่บัณฑิตจะได้ไม่เสียเวลาแก้ไขในวันพระราชทานปริญญาบัตร โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
(คู่มือดังกล่าวเป็นของพิธีพระราชปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560)
– วีดิทัศน์แนะนำขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ https://youtu.be/gIpWjZKzvR4
3. จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) บัณฑิตทุกท่าน จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการดำเนินกิจกรรมทั้ง 4 วัน และตามมาตรการความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จะให้บัณฑิตทุกท่านที่เข้าร่วมพิธี ส่งผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดตรวจหาเอนติเจนด้วยตัวเอง (ATK) ก่อนการซ้อมย่อยคณะฯ โดยคณะฯ จะประกาศรายละเอียดให้ทราบในภายหลัง
หมายเหตุ ลำดับของบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งจะใช้สำหรับการรายงานตัว การตั้งแถว และการนั่งประจำที่ฝึกซ้อม คณะฯจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

การกำหนดให้บริการรับและคืนชุดครุยวิทยฐานะฯ สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2563