โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบัณฑิตและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะโบราณคดี ปีการศึกษา 2563ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาขั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบัณฑิตและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะโบราณคดี ปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 08.30-15.00 น.

ณ ห้อง 413 คณะโบราณคดี และ Facebook Live คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

—————————————————————-

“เรียนจบคณะโบราณคดีแล้ว….จะ ‘ไปต่อ’ กันยังไง”

เสวนาแนะนำการใช้ชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา

โดย นักศึกษาเก่าคณะโบราณคดีจากสาขาวิชาต่างๆพร้อมคณาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา