วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ครบ 77 ปีเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว คณบดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์ศศิธร ศิลป์วุฒยา รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ ได้เข้าร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ครบ 77 ปี โดย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ของ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มีรายชื่อดังต่อไปนี้

นายพนมบุตร จันทรโชติ

นางสมลักษณ์ เจริญพจน์

นายนิธิ สีแพร