ประกาศคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการประกาศคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตามกำหนดการดังนี้