ขอเเสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาโบราณคดี ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2567