คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ รศ. ประยูร ทรงศิลป์ ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565