โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเมืองราชบุรีบนพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเมืองราชบุรีบนพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล

(การอบรมเชิงปฏิบัติการต้นแบบด้านการทำทะเบียนวัตถุท้องถิ่น พิพิธภัณฑสถานศึกษา) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563  ณ เบญจมราชูทิศพิพิธภัณฑ์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี