ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ได้ร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในแคมเปญ “เว้นระยะห่าง แต่ไม่เว้นระยะห่วง”คณะโบราณคดี ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ได้ร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในแคมเปญ “เว้นระยะห่าง แต่ไม่เว้นระยะห่วง” รวมทั้งการสนับสนุนจากสมาคมนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดี ที่ร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือนักศึกษาคณะโบราณคดีที่ได้รับบผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 เป็นจำนวนเงิน 50,062.38 บาท (ห้าหมื่นหกสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์) มา ณ โอกาสนี้ค่ะ