หน้าหลัก

“ส่งเสริม สร้างสรรค์ สืบสาน” องค์ความรู้ด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

“ส่งเสริม สร้างสรรค์ สืบสาน” องค์ความรู้ด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ยกระดับคณะโบราณคดีสู่ความเป็นเลิศทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ศิลปวัฒนธรรม ภาษาและจารึก บูรณาการงานวิจัย นวัตกรรมสร้างสรรค์ และผลิตบัณฑิตสู่สังคมระดับชาติและนานาชาติ

หลักสูตร

เมนูแนะนำ

Youtube channel: Archaeovative Silpakorn

 

DEAN’S TALK

” ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่คณะโบราณคดี 2567 ทุกคนสู่ครอบครัวโบราณคดี “
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์

คณบดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร