คณะโบราณคดี ทายาทราชสกุลดิศกุล และศิษย์เก่าคณะโบราณคดี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามโอกาสนี้ ได้ถวายพานพุ่มสักการะและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสวันประสูติ 26 มิถุนายน 2567