เทคนิคศิลปกรรมโบราณ (Ancient Technology of Fine and Applied Arts) รายวิชาระดับปริญญาตรีของภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรตอนที่ 1/3 เรื่องเล่าจากเตาอิฐ

ตอนที่ 2/3 เสียงสุดท้ายจากเตากระเบื้อง

ตอนที่ 3/3 เมื่อดินแปลงร่าง เรื่องของบ้านช่างปั้นแห่งคลองสระบัว