ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรคณะโบราณคดี ร่วมแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้รถบริการรับ-ส่ง MuvMi (SUMUV) สำหรับนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยมหาวิทยาลัยจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการดำเนินงานให้บริการการใช้รถบริการรับ-ส่ง MuvMi (SUMUV)ลิงก์ตอบแแบสำรวจ