นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 350231-164 ประวัติศาสตร์กรุงเทพฯ (HISTORY OF BANGKOK)EP.01 เลาะบางพลัด ลัดบางอ้อ

EP. 02 ถิ่นฐานและบ้านสวน

EP. 03 แขกแพ ประแจจีน

EP.04 แหล่งศิลปินถิ่นครูช่าง

EP. 05 ท้องถิ่นท้องอิ่ม