ประชาสัมพันธ์ โครงการ Hindi Corner กิจกรรมที่ 1 ขอเชิญนักศึกษาคณะโบราณคดีสมัครแข่งขัน ฮินดีวิชาการ: การแข่งขันทักษะภาษาฮินดี เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาฮินดี และชิงเงินรางวัลนักศึกษาสามารถสมัครแข่งขันได้คนละไม่เกิน 2 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาไวยากรณ์ภาษาฮินดี
รายการที่ 2 การแข่งขันคัดลายมือภาษาฮินดี
รายการที่ 3 การแข่งขันอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาฮินดี
รายการที่ 4 การแข่งขันเล่านิทานภาษาฮินดี
รายการที่ 5 การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาฮินดี
รายการที่ 6 การแข่งขันการแปลภาษาฮินดี
ผู้แข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร และผู้ชนะจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 800 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 500 บาท
ผู้สนใจสามารถสแกน QR-Code หรือคลิกลิงก์ https://forms.gle/9wuvWCaKhcJdxUnc9
เพื่อสมัครแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567
(โปรดศึกษาคำชี้แจงเบื้องต้นก่อนการสมัคร)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ถวิลสมบัติ (อ.เอลี่) ห้อง 308 คณะโบราณคดี