คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ “เมธีวิจัยอาวุโส ประจำปี พ.ศ. 2563”คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอแสดงความยินดีกับ

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์

ในโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ “เมธีวิจัยอาวุโส ประจำปี พ.ศ. 2563” จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565

รายละเอียดข้อมูล https://archae.su.ac.th/wp-content/uploads/2022/08/ประวัติและผลงาน-เผยแพร่-วช-2.pdf