สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะโบราณคดี จัดประชุมร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศสมาชิกผู้พูดภาษาฝรั่งเศส (AUF)วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์ คณบดีคณะโบราณคดี อาจารย์ ดร.ศิวศิลป์ สิริจักรเศรษฐ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ให้การต้อนรับ Prof. Laurent Sermet ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศสมาชิกผู้พูดภาษาฝรั่งเศสระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (AUF en Asie-Pacifique) และ Dr. Marieke Charlet หัวหน้าองค์กร AUF ประจำประเทศลาว ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือกับสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะโบราณคดี ในหัวข้อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการภาษาฝรั่งเศส