สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะโบราณคดี ได้รับเกียรติให้การต้อนรับคณาจารย์จากภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะโบราณคดี ได้รับเกียรติให้การต้อนรับคณาจารย์จากภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับอุดมศึกษา ในการนี้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะโบราณคดี ได้มอบของที่ระลึก