การประชุมเเสวงหาความร่วมมือ การประยุกต์การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุในงานศิลปกรรมเเละมรดกทางวัฒนธรรมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์ คณบดีคณะโบราณคดี อาจารย์ ดร. นฤพล หวังธงชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา เเละ อาจารย์ ดร.ภีร์ เวณุนันทน์ อาจารย์ภาควิชาโบราณคดี เข้าร่วมการประชุมเเสวงหาความร่วมมือ
การประยุกต์การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุในงานศิลปกรรม
เเละมรดกทางวัฒนธรรม ณ อาคารนิทรรศการธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ขอขอบพระคุณ ภาพจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร