คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดี น.ส. ฐิติกาล ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ ได้รับดำรงตำแหน่ง นักการเงินชำนาญการ