ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแจ้งงดการเรียนการสอน วันที่ 15 กันยายน 2565เนื่องในวันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เเจ้งเรื่อง งดการเรียนการสอน วันที่ 15 กันยายน 2565

เนื่องใน “วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี” จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน