มานุษยวิทยาว่าด้วยความตาย (Anthropology of Death) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์มานุษยวิทยาว่าด้วยความตาย (Anthropology of Death) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์

นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 320 346-59 มานุษยวิทยาว่าด้วยความตาย (Anthropology of Death) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์ ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร