นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 340 112-164 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย (English Reading and Writing Skills for University)นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 340 112-164 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย (English Reading and Writing Skills for University) ในโครงการพัฒนา นวัตกรรมเพื่อการศึกษา โดย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

EP.1 History-related English Idioms by Ajarn Don Remo Kembry

EP.2 How to write effective e-mails to people of all generations by Ajarn Andrew Calvert Haggerstone

Ep.3 Tips to improve your English reading skills by Ajarn Peter David Fama