วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 300 340-164 การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม (CULTURAL RESOURCE MANAGEMENT)วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา  300 340-164 การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม (CULTURAL RESOURCE MANAGEMENT)   ในหัวข้อเรื่อง การสื่อความหมายและการนำเสนอมรดกวัฒนธรรม  ประกอบไปด้วย 5 ตอน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธิ์ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตอนที่ 1   รู้และเข้าใจการสื่อความหมาย

ตอนที่ 2 วัตถุประสงค์ของการสื่อความหมาย

ตอนที่ 3  หลักการการสื่อความหมาย

ตอนที่ 4   วิธีการสื่อความหมาย

ตอนที่ 5  การสื่อความหมายมรดกวัฒนธรรมสำหรับคนกลุ่มต่างๆ