สวนมะพร้าว นาเกลือ เรือประมงฯ ตอนที่ 3 “นาเกลือ” และ ตอนที่ 4 “เรือประมง” จัดทำโดย  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรสวนมะพร้าว นาเกลือ เรือประมงฯ  ตอนที่ 3 “นาเกลือ”

นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 350 223 สังคมและวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลง (Society, Culture and Changes)

เรื่อง  “สวนมะพร้าว นาเกลือ เรือประมงกับการเปลี่ยนแปลงวิถีเมืองสมุทรสาคร”

ตอนที่ 3 “นาเกลือ”

สนับสนุนโดย โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2565”

จัดทำโดย  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

สวนมะพร้าว นาเกลือ เรือประมงฯ  ตอนที่ 4 “เรือประมง”

นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 350 223 สังคมและวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลง (Society, Culture and Changes)

เรื่อง  “สวนมะพร้าว นาเกลือ เรือประมงกับการเปลี่ยนแปลงวิถีเมืองสมุทรสาคร”

ตอนที่ 4 “ประมง”

สนับสนุนโดย โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2565”

จัดทำโดย  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร