ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การห้ามจำหน่าย โฆษณา และบริโภค อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง หรือพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษและห้ามกระทำการใดๆ ให้เกิดกลิ่นหรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากรประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง การห้ามจำหน่าย โฆษณา และบริโภค อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง หรือพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษและห้ามกระทำการใดๆ ให้เกิดกลิ่นหรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร