จารึกและเอกสารโบราณวีดีทัศน์ “จารึกและเอกสารโบราณ” เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา จารึกและเอกสารโบราณ 1 โดยอธิบายความเป็นมาเบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการตัวอักษรตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และกล่าวถึงการแพร่กระจายของอักษรอินเดียแบบปัลลวะเข้าสู่ดินแดนไทย จนพัฒนาเป็นอักษรแบบต่างๆ ที่เห็นปัจจุบัน