ประติมานวิทยาแอนิเมชั่น สร้างซ้ำมิติลวงตา ระยะห่าง และความเคลื่อนไหวในภาพ The Annunciationโครงการนี้เป็นการทดลองนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น (computer animation) มาย้อนรอยการสร้างมิติลวงตาของศิลปินให้มีการผลักระยะห่างในระนาบ 3 มิติ และสร้างความเคลื่อนไหวขับเน้นให้กับองค์ประกอบที่ซุกซ่อนความหมายเชิงสัญญะเอาไว้ในจิตรกรรมในหัวข้อ The Annunciation ของศิลปินยุโรปในสมัยเรอเนส์ซองส์ ผ่านการเล่าเรื่องที่ขับเน้นการทำงานของศิลปินในการใช้ระบบสัญลักษณ์ในการถ่ายทอดหลักเทววิทยาทางคริสต์ศาสนาที่สัมพันธ์กับเรื่องเล่าหัวข้อดังกล่าว เพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 310331 ประติมานวิทยาในศิลปะตะวันตก (ICONOGRAPHY IN WESTERN ART) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร